Gå til hovedinnhold
Veileder kommunesammenslåing - Norsk Helsenett

Viktige sjekkpunkter

Enhver endring krever selvstendige sjekkpunkter. Kommunen(e) må etablere et prosjekt i forbindelse med en sammenslåing, med underliggende prosjekter og oppgaver knyttet opp mot de forskjellige fagområdene. Vi anbefaler at egne ressurser i kommunen får jobbe bare med kommunesammenslåingen.

Her er liste over noen vesentlige punkter som i hovedsak er knyttet opp mot IKT og helse. Disse bør inngå i prosjektet:

 • Sentralt eierskap i prosjektet. Alt må forankres på toppnivå.
 • God informasjon til berørte (ansatte).
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Hensikten med analysene er å få frem underlag for beslutninger. ROS skal også inn i kommunens styringssystem.
 • Planlegging av anskaffelse av nye systemer.
  • Etablere avtale om samarbeid ved felles journal, dersom kommunen samarbeider med private tjenesteytere om å gi helsehjelp til pasienter. (Se veileder på Regjeringen.no).
  • Avklare eller etablere felles fagsystem per fagområde for den sammenslåtte kommunen.
 • Avklare hvilket organisasjonsnummer som skal benyttes. Erfaringsmessig ser vi at det er lurt å få et nytt organisasjonsnummer for den nye kommunen.
 • Etablering av felles arkitektur ved overgang fra flere til én kommune.
 • Testaktiviteter – sørge for å ha gode testplaner for både systemer, infrastruktur og tjenester
  • Pasientdata i elektronisk pasientjournal (EPJ) og andre fagsystemer (Sørge for at historikken er ivaretatt)
  • Sjekke at standardiserte meldinger mellom fagsystemer og mot helseforetak fungerer i forbindelse med sammenslåingen.
  • Folkeregisteret
   • Hvilke kommuner henter data fra Folkeregisteret hos Evry?
   • Hvilke kommuner henter data fra Personregisteret hos NHN?
  • Fastlegeordningen - Nye avtaler om direkteoppgjør bør etableres tidlig
  • Kjernejournal, e-resept
   • Innføring
  • Velferds-/omsorgsteknologiløsninger dersom kommunen(e) har dette.
 • For Helfo må kommunen inngå nye avtaler om direkteoppgjør. Inngå nye avtaler om direkte oppgjør med Helfo for de ulike refusjonsområdene.
 • Verifisere aktuelle innbyggertjenester etter gjennomført sammenslåing
  • Er kommunetilhørighet ivaretatt?
  • Fungerer tjenesten Bytt fastlege?
  • Fungerer tjenesten Mine pasientreiser?
  • Fungerer tjenesten Digital dialog?
  • Fastlegelister (Merk at disse kan bli forsinket pga. kommunesammenslåingen. Informasjon vil bli sendt)
  • Mine resepter
 • Informasjon til kommunikasjonsparter (se eksempel i vedlegg 1 i denne veilederen).
 • Sørge for å ha nødrutiner for å sikre at kommunen har tilgjengelige pasientdata i overgangen.
 • Sørge for å ha nødrutiner for tilgang til Folkeregister/Personregisterdata og Enhetsregisterdata.

Sjekkliste

Sjekkliste Helsenettet/Norsk Helsenett
Sjekkpunkt Kommentar
Er det avtalt møte med NHN for gjennomgang av kommunesammenslåingen (se del 3 i denne veilederen, endringer knyttet opp mot Helsenettet)  
Er det avklart nytt organisasjonsnummer for den nye kommunen? Det anbefales nytt organisasjonsnummer.
Er kundeavtalen med Norsk Helsenett sagt opp av kommunen? Alle kommunene i sammenslåingen må si opp sin kundeavtale.
Har den nye kommunen signert ny kundeavtale med Norsk Helsenett?  
Skal noen av dagens tilknytninger videreføres?  
Skal båndbredden økes på tilknytningen som videreføres?  
Har kommunen tatt stilling til redundant tilknytning til Helsenettet?  
Er det behov for utvidelse av IP-nett for den nye kommunen? Når flere kommuner slår seg sammen til én kommune, kan det være behov for utvidelse av IP-nettet. NHN har tatt i bruk private IP-nett overfor kommunene.
Tjenester – skal noen av dagens tjenester videreføres? Merk at dere kan ha tjenester som video, fjernhjelp, tilgang til personregister med annet. Sørg for å få en god oversikt i dialogen med NHN.
EDI-kontoer
Har kommunen en plan for avvikling av dagens EDI-kontoer?
Dette kan gjelde EDI-kontoer for:
 • Pleie- og omsorgsystemet
 • Helsestasjonsystemet
 • Fysiopterapisystemet
 • Legevaktsystemet
 • Fengselshelsetjeneste
Er det bestilt nye EDI-kontoer for fagsystemene i den nye kommunen? Dette kan gjelde EDI-kontoer for:
 • Pleie- og omsorgsystemet
 • Helsestasjonsystemet
 • Fysiopterapisystemet
 • Legevaktsystemet
 • Fengselshelsetjeneste
NB! Dette punktet håndteres av utvalgt ansvarlig fra kommunen. Den enkelte kommune som er under avvikling, skal ikke bestille ny adresse.
Er det bestilt nytt virksomhetsertifikat for den nye kommunen? NB! Dette punktet håndteres av utvalgt ansvarlig fra kommunen. Den enkelte kommune som er under avvikling, skal ikke bestille nytt virksomhetsertifikat
Varsel til kommunikasjonspartnere
Er det utarbeidet varsel til kommunikasjonspartnere?
Dette kan gjelde EDI-kontoer for:
 • Pleie- og omsorgsystemet
 • Helsestasjonsystemet
 • Fysiopterapisystemet
 • Legevaktsystemet
 • Fengselshelsetjeneste
NB! Den enkelte kommune må sende ut varsel om avvikling av dagens adresser og oppføringer og informasjon om nytt. Se punkt 4 i veilederen
Er det sendt ut varsel til kommunikasjonspartnere? Varslet bør sendes ut minst to ganger. Et forhåndsvarsel og et varsel når selve sammenslåingen nærmer seg
Finnes det kommunale legekontor i kommunen som må endre bedriftsnummer etter sammenslåingen?  
Adresseregister Har dere plan for når oppføringene i Adresseregisteret skal utfases?  
Er det bestilt ny oppføring i Adresseregisteret for den nye kommunen? NB! Dette punktet håndteres av utvalgt ansvarlig fra kommunen. Den enkelte kommune som er under avvikling, skal ikke bestille ny oppføring.
Er det satt opp nødrutiner med tanke på Personregisteropplysninger samt opplysninger mot Enhetsregisteret?  

Vi anbefaler også at dere ser på KS sin sjekkliste for digitale konsekvenser av en kommunesammenslåing (PDF).