Gå til hovedinnhold
Kommunesammenslåing

Spørsmål og svar

Her finner du spørsmål og svar knyttet til kommunesammenslåing og helse-og omsorgsområdet.

Kan medlemsavtalen flyttes med å bestille eierskifte fra gammel kommune til ny?

Nei, medlemsavtalen kan ikke flyttes. Det er nødvendig å inngå ny avtale siden den nye kommunen har et nytt organisasjonsnummer.

Kan den sammenslåtte kommunen beholde sambandet som i dag går til én av kommunene?

Ja, men dere må eventuelt bestille eierskifte på sambandet dersom dette er registrert på en av dagens kommuner. Norsk Helsenett kan sjekke hvilken kommune som er registrert som eier.

Må det opprettes ny kundeavtale for den nye kommunen?

Ja, dersom den nye sammenslåtte kommunen får et nytt organisasjonsnummer, er det nødvendig å opprette ny kundeavtale med Norsk Helsenett. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er nødvendig med ny kundeavtale dersom den nye kommunen viderefører et organisasjonsnummer som er registrert på noen av dagens kommuner, da blir det kun en navneendring.

Kan vi gjenbruke HER-ider som er i bruk i gammel kommune?

Hvis ny kommune får nytt organisasjonsnummer, må det opprettes nye HER-ider for den nye kommunen. Hvis det kun er snakk om at den nye kommunen endrer navn, men beholder organisasjonsnummeret, kan HER-id videreføres.

Kan vi gjenbruke EDI-adresser som er allerede i bruk?

Ja, det er mulig å gjenbruke eksisterende EDI-adresse for én av kommunene. Merk at det må meldes inn hvilke adresser som skal gjenbrukes og at det er kun er mulig å bruke én EDI-adresse per fagsystem

Må oppsettet i meldingstjenere/fagsystemer byttes akkurat 1. januar 2020, eller kan det gjøres senere?

Ja, det er mulig å endre oppsettet etter 1. januar. Det er opp til dere å avtale tidspunktet for når endringen skal tre i kraft, men dette må kommuniseres til NHN og til andre berørte parter i god tid før endringen skal tre i kraft.

Hva må kommunale legekontor med egen avtale med Norsk Helsenett gjøre i forbindelse med kommunesammenslåing?

Dersom legekontoret får nytt bedriftsnummer, må det gjennomføres en organisasjonsendring for legekontoret. Hvis ikke legekontoret får nytt bedriftsnummer, beholdes samme avtale. Kommunen kan også velge å overføre dagens bedriftsnummer inn i den nye kommunen, og da blir det ingen endringer. Har du spørsmål knyttet til dette, ta kontakt med den aktuelle kommunen.

MERK! Dersom det er skifte av virksomhetssertifikat og eventuelt også bedriftsnummer, må også dette gjøres til en avtalt tid, og de virksomhetene legekontoret samhandler med må få beskjed om dette. Det er viktig at legekontoret oppdaterer EDI-adresser, HER-id og virksomhetssertifikat for de kommunale tjenestene legekontoret samhandler med i de kommunene som slås sammen.

EDI - Når skal vi sette endelig frist å laste ned meldinger?

Det er opp til kommunen å bestemme hva som skal være siste frist for nedlasting av meldinger, men kommunen må varsle sine kommunikasjonsparter og NHN om dette, siden den gamle kontoen skal deaktiveres når meldingene er lastet ned til ny konto.

Hvordan sjekker vi om nye EDI-kontoer er tilgjengelige?

NHN aktiverer kontoen fra ønsket dato. For å sjekke om EDI-kontoen er aktiv, er det mulig å sende testmelding til og fra kontoen, dette gjøres av kommunen selv. NB. Kommunen også må varsle sine kommunikasjonsparter at ny konto er aktivert.

Når vil ny oppføring i Adresseregisteret bli aktivt?

Dette må henge sammen med når det er avtalt deaktivering av EDI-konto og når gammel kommune skal deaktiveres.

Vil alle vi kommuniserer med få oppdatering av våre endringer automatisk inn i sine fagsystem?

Avhengig av hvordan systemet virksomheten har er satt opp synkronisering mot Adresseregistert kan det ta opp til et døgn. NB. Vi oppfordrer til å ikke ha lokal lagring av adresselister da dette kan føre til at det blir sendt meldinger til utgåtte adresser. Disse meldingene vil da ikke nå mottaker.

Vi har personregister fra NHN, kan dette videreføres etter kommunesammenslåing?

Ved videreføring av organisasjonsnummeret fra gammel kommune, er det mulig å videreføre brukertilganger til Personregisteret. Hvis den nye kommunen får nytt organisasjonsnummer, vil dagens tilganger til Personregisteret bli avviklet og det er nødvendig å bestille nye tilganger. Det gjør dere ved å sende inn nytt skjema.

Må vi ha et nytt virksomhetssertifikat?

Hvis kommunen får nytt organisasjonsnummer, er det nødvendig med nytt virksomhetssertifikat. Det kan bestilles hos f.eks. Buypass. Vi anbefaler at det bestilles et nytt virksomhetssertifikat så snart som mulig og i god tid innen endringene trer i kraft.

Vi har i dag videotjeneste fra NHN, kan den overføres til ny kommune etter sammenslåing?

Ja, NHN vil overføre dagens videotjeneste til ny kommune.

Vi har hjemmekontor fra NHN, kan denne tjenesten videreføre etter kommunesammenslåing?

Ja, det er mulig å videreføre hjemmekontor etter kommunesammenslåing. NHN vil flytte kontoene og kommunen må sørge for en oppdatering på sin side dersom dette er nødvendig.

Vi har i dag e-postkontoer fra NHN, kan disse videreføres etter kommunesammenslåing?

Det er ikke mulig å videreføre e-postkontoer dere har fra NHN i dag. Kontoene fra gammel kommune blir avsluttet. Det er mulig å bestille nye e-postkontoer om det er ønskelig. Bestilling av e-postkontoer gjøres fortrinnsvis via kundeportalen.

Vi benytter i dag DigiHelse (Digital dialog), kan denne tjenesten videreføres etter sammenslåing?

Dersom den nye kommunen får nytt organisasjonsnummer, må det sendes inn ny bestilling på DigiHelse.

Hva gjør vi med legevakt og interkommunale virksomheter som har eget bedriftsnummer?

Dersom bedriftsnummeret ønskes videreført, må dette meldes inn i Brønnøysundregistrene.

Vi får nytt kommunenummer, må dette meldes inn til NHN?

Nei, dere trenger ikke melde inn nytt kommunenummer til NHN. NHN oppdaterer sentrale registre som ligger i Helsenettet, mens kommunene holder sine systemer oppdatert.

Er den nye kommunen nødt til å ha ny tilknytning til Helsenettet?

Det er mulig å benytte eksisterende tilknytning til Helsenettet. Om den nye kommunen får nytt organisasjonsnummer, er det nødvendig å registrere ny eier på tilknytningen. Dersom den nye kommunen er tilknyttet et knutepunkt, trenger dere ikke å gjøre andre endringer hos NHN annet enn å varsle.

Vi har tjenesten E-resept i dag. Blir den videreført til ny kommune etter sammenslåing?

For at denne tjenesten skal fungere etter sammenslåing, må det gjøres en endring hos reseptformidleren. Kommunesammenslåing kan føre til at kommunen får nytt organisasjonsnummer, ny HER-id og EDI-adresse. Det er derfor viktig av vi får beskjed så snart som mulig om når informasjonen knyttet til ny kommune skal aktiveres.

Vi skal i januar sende inn siste uttrekk av KPR (IPLOS). Hvordan gjør vi det om EDI-adressen er deaktivert?

NHN kan aktivere den aktuelle kontoen slik at det er mulig å sende inn siste uttrekk av KPR (IPLOS). Ta kontakt med oss på telefon, slik at vi kan aktivere kontoen for nødvendig uttrekk. Deretter deaktiverer vi kontoen igjen. Vi anbefaler at kontoen holdes aktiv så kort tid som mulig, slik at dere unngår å få inn meldinger på en inaktiv konto.

Kan NHN sjekke om noen sender meldinger til gammel konto hos noen av kommunene?

Ja, vi har mulighet til å sjekke om det fortsatt kommer inn meldinger til gamle kontoer. Ta kontakt med NHN kundesenter.

Hvordan kan man enkelt sjekke ut det er kommunale legekontor som må endre bedriftsnummer?

Dere kan sjekke i Brønnøysundregistrene om legekontorene i deres kommune har et bedriftsnummer ved å søke opp bedriftsnummeret via brreg.no. Dersom det er står at den oppførte virksomheten er et organisasjonsledd, så betyr det at det er en annen organisasjon som er "hovedorganisasjonen".

Vil dette kun gjelde de kommunene som ligger i adresseregisteroppføringen til kommunen, eller kan dette også være kommunale legekontor som har egen oppføringi Adresseregisteret?

Dette kan gjelde også kommunale legekontor som har en egen oppføring i AR. Merk at alle legekontor skal ha en egen oppføring i AR, men noen vil kunne vises som såkalte Bedrifter på oppføringen til kommunen.

I kommuneveilederen står det at sykehusenes driftsleverandør skal varsles, hvorfor skal ikke helseforetakene varsles?

Sykehusenes driftsleverandør forventes å varsle egne sykehus jf. endringer som ellers skjer. Vi går ut fa at varslingsrutinene varierer i de forskjellige regionene etter hva som er avtalt mellom kommunene og sykehusene.

Hvor lang tid i forveien bør kommunene varsle om endringer?

Vi anbefaler å sende ut varsel så tidlig som mulig. Vi oppfordrer kommunene til å sende ut forhåndsvarsel i begynnelsen av oktober og et siste varsel i månedsskiftet november/desember. Siste frist for å melde inn tidspunkt til NHN er satt til 1. november.

Vil ny kommune med samme navn som den gamle skape problemer for samhandlingspartene?

Ny kommune med samme navn og med endring av organisasjonsnummer vil få en egen oppføring i Adresseregisteret. Ny kommune med samme navn og ingen endring av organisasjonsnummer betyr i praksis at oppføringen videreføres, og at de andre kommunene i sammenslåingen deaktiveres.

Vil det være mulig å gjøre ny kommune tilgjengelig i Adresseregisteret en periode før de gamle kommune fases ut?

Nye kommuner er allerede oppført i Adresseregisteret. Unntaket er der Norsk Helsenett ikke har fått tilbakemelding om nytt organisasjonsnummer.

Er det mulig å sette fremtidig aktiviseringsdato (blå-funksjon) for ny kommune?

I Adresseregisteret settes fremtidig aktiviseringsdato på nye (og kommuner som skal deaktiveres) etter hvert som vi får informasjon om dette. Dette vises som "blåe" kommunikasjonsparter under deaktiverte kommunikasjonsparter.