Gå til hovedinnhold
Veileder kommunesammenslåing - Norsk Helsenett

Hva må endres?

Her finner du informasjon om hvilke administrative og tekniske endringer som må utføres når det gjelder tilknytningen til Helsenettet. Du finner også informasjon om hvordan det er lurt å planlegge kommunenes helsetjenester på Helsenettet etter sammenslåingen.

Administrative endringer av Helsenett-tilknytningen

Når kommuner gjennomfører en kommunesammenslåing innebærer det at dagens kommuner opphører å eksistere og en ny kommune erstatter disse. Ny kundeavtale mellom den nye kommunen og NHN må signeres. Avtaledokumentene signeres elektronisk via kundeportalen, https://kunde.nhn.no/avtale (velg avtale for øvrige helseaktører).

 • Skjema for bestilling av eierskifte må fylles ut og sendes inn dersom en av kommunenes tilknytninger til Helsenettet skal benyttes videre av den nye kommunen. Erfaringsmessig ønsker kommunen å beholde en av kommunenes tilknytninger. Dette avklares i gjennomgangen NHN har med kommunen(e).
 • Eksisterende avtale mellom NHN og de gjeldende kommunene må sies opp. Det er den enkelte kommune som må si opp avtalen. For å være garantert tilgang til Helsenettet må kommunen(e) vurdere om de ønsker å beholde dagens Helsenett-tilknytning i en overgangsperiode.
 • Signert oppsigelse av medlemskap i Helsenettet sendes per e-post til kundesenter@nhn.no med emnefelt "Oppsigelse pga. kommunesammenslåing". I selve oppsigelsen vises det til hvilke kommuner som skal slå seg sammen. Oppgi ansvarlig person for kommunesammenslåingen (prosjektet), slik at vi får koordinert og sjekket oppsigelsen mot ny oppføring.

Kommunen melder også inn hvilke kontaktpersoner som skal være gjeldende for den nye kommunen.

Tekniske endringer i Helsenett-tilknytningen

På bakgrunn av de endringer som blir avtalt mellom kommunen og NHN, vil det gjøres endringer i forskjellige tjenester som for eksempel EDI-kontoer, tilgang til register (Adresseregister, Personregister osv.), e-post og andre typer tjenester kommunene har. En full oversikt over hva som blir berørt, må komme frem i den felles gjennomgangen mellom NHN og kommunen(e).

Noen punkter kommunen(e) må ta stilling til (for teknisk personell):

 1. Skal en av de eksisterende tilknytningene benyttes?
 2. Er det behov for oppgradering av kapasitet på tilknytningen? NB! Vi har en ny anbefalt måte å levere Helsenettet på!
 3. Er det behov for redundant løsning? NHN anbefaler redundant løsning!
 4. Er det behov for utvidet IP-nett? NHN har nå begynt å benytte private IP-nett, og avklarer sammen med kommunen hvilke nett som er aktuelle.
 5. Plan for flytting av eksisterende kommunenett inn i det nye nettet til den nye kommunen. (Dette er en intern sak i kommunene, men planen bør deles med NHN.)

Planlegging av kommunens helsetjenester på Helsenettet etter sammenslåingen

Hvordan skal kommunens Helsenett-tilknyttede tjenester organiseres etter sammenslåingen? Fra når gjelder endringene? Kommunen(e) og NHN planlegger endringene som gjøres i Helsenettet (og Adresseregisteret) med bakgrunn i kommunens planer når det gjelder å ta ned eksisterende fagsystem i de ulike kommunene. Det er særdeles viktig at informasjon om tidspunkt, adresser osv. blir gitt til aktuelle kommunikasjonsparter i god tid før endringen gjennomføres (se punkt vedrørende informasjon til kommunikasjonsparter).

Sammenslåing av kommuner og kommunenes tidligere tjenesteområder inkl. fagsystem, gjør at kommunen må velge hvilke fagsystem som skal være gjeldende for den nye kommunen. Eksempelvis skal den nye kommunens pleie- og omsorgsenhet kun ha ett fagsystem etter sammenslåingen. Dette er også viktig i forhold til oppføring og adressering i Adresseregisteret.

NB! I utgangspunktet bør ikke den nye kommunen gjøres tilgjengelig før 1. januar, og det er også seneste tidspunkt for å deaktivere de gamle kommunene i for eksempel Adresseregisteret. Det er mulig å ha gamle oppføringer tilgjengelig til rapportering o.l.

Utfasing av dagens EDI-kontoer og etablering av nye EDI-kontoer

Utfasing av eksisterende EDI-adresser må være nøye planlagt. Kommunikasjonsparter må få informasjon om fra hvilket tidspunkt endringen skal gjelde. I tillegg må kommunene (og deres kommunikasjonsparter) sørge for å hente ned alle meldingene innen det tidspunktet som er angitt for deaktivering av eksisterende EDI-adresse. Merk at det vil være aktører kommunene kommuniserer med som ikke endrer til angitt tidspunkt. Disse vil få en negativ kvittering ved forsøk på å sende til den gamle EDI-adressen. NHN kan kontaktes for å sjekke om noen aktører sender til gamle adresser, dersom kommunen har mistanke om dette.

Pleie og omsorg

Vær spesielt oppmerksom på disse punktene:

 • Etablering av ny felles EDI-adresse for de sammenslåtte kommunene.
 • Kommunen og NHN avtaler en plan for utfasing av dagens adresser/oppføringer i Adresseregisteret og overgang til ny adresse/oppføring.

Helsestasjon

Vær spesielt oppmerksom på disse punktene:

 • Etablering av ny felles EDI-adresse for de sammenslåtte kommunene.
 • Kommunen og NHN avtaler en plan for utfasing av dagens adresser/oppføringer i Adresseregisteret og overgang til ny adresse/oppføring.

Legevakt

Vær spesielt oppmerksom på disse punktene:

 • I noen tilfeller er det allerede et legevaktsamarbeid mellom flere kommuner. Legevakten kan ha et eget organisasjonsnummer som videreføres etter kommunesammenslåingen. I disse tilfellene vil det ikke være nødvendig å gjøre endring på EDI-konto og oppføringer i Adresseregisteret. Merk at det her er snakk om selvstendige legevakter og ikke legekontor som i tillegg fungerer som legevakt.

Eventuelle andre kommunale tjenester for de enkelte kommunene

Vær spesielt oppmerksom på disse punktene:

 • Etablering av ny felles EDI-adresse for de sammenslåtte kommunene.
 • Kommunene og NHN avtaler en plan for utfasing av dagens adresser/oppføringer i Adresseregisteret og overgang til ny adresse/oppføring.

Nytt virksomhetsertifikat

Når dagens kommuner opphører, må det bestilles nytt virksomhetsertifikat med nytt organisasjonsnummer for den nye kommunen. Dette sertifikatet skal erstatte dagens sertifikater og må implementeres i egne fagsystem og Adresseregisteret. Varsel om dette sendes til kommunikasjonsparter sammen med øvrig informasjon om endringer.

Det er fortsatt mulig å benytte det samme virksomhetsertifikatet for de kommunale tjenestene.

Endringer i Adresseregisteret

Kommunesammenslåing betyr også endringer på oppføringen i Adresseregisteret. Dagens oppføringer blir deaktivert, og oppføring for den nye kommunen settes opp. Kommunen og NHN avtaler en plan for utfasing av dagens adresser/oppføringer i Adresseregisteret og overgang til ny adresse/oppføring.

NB! Ny kommune bør fortrinnsvis ikke være aktiv i Adresseregisteret før tidligst 1.januar, og på samme tidspunkt bør dagens kommune deaktiveres.

 • Kommunene som slår seg sammen vil etter sammenslåingen få én og samme oppføring i Adresseregisteret. Denne oppføringen registreres av NHN.
 • Kommunikasjonspartene vil få nye HER-id-er. HER-id tildeles automatisk ved opprettelse av kommunikasjonsparter. Dette kan registreres av kommunen selv.
 • Kommunikasjonspartene vil få endret EDI-adresse. (Se punkt om organisering av tjenestene etter sammenslåing og punkt om endring av EDI-adresser). EDI-adresse kan legges til av kommunen.
 • Nytt virksomhetsertifikat legges inn. Dette kan legges til av kommunen.

Det er viktig at kommunen gjennomgår kontaktinformasjon knyttet opp mot de forskjellige kommunikasjonspartene når ny oppføring kommer på plass. Det er kommunens ansvar at det til enhver tid ligger riktig informasjon om kommunen og dens tjenester i Adresseregisteret.

Tjenestetyper som registreres i Adresseregisteret skal være i henhold til gjeldende standarder. Informasjon om tjenestebasert adressering og krav ligger på Direktoratet for e-helse sine nettsider.

Kommunale fastlegekontor

Det er viktig å sjekke om kommunene har kommunale legekontor som benytter et bedriftsnummer som er registrert under en av kommunene i Enhetsregisteret. Slike bedriftsnumre kan bli slettet etter sammenslåingen.

Sletting av bedriftsnummer i Enhetsregisteret (Brønnøysund) gjør at det er nødvendig å få tildelt et nytt bedriftsnummer til det aktuelle legekontoret. Det nye bedriftsnummeret må meldes inn til NHN slik at Adresseregisteret blir oppdatert. I enkelte tilfeller må også en ny kundeavtale mellom legekontoret og NHN på plass.

Oppdatering av bedriftsnummer i Adresseregisteret må avtales med NHN og eventuelt fagsystemleverandør, slik at oppdateringen skjer samtidig i Adresseregisteret og på legekontorets fagsystem. Det viktig at alle kommunikasjonsparter får informasjon om endringen.

NB! Husk å sjekke legekontorets virksomhetsertifikat. Må dette byttes ut i forbindelse med kommunesammenslåingen? Dersom legekontoret benytter det samme virksomhetssertifikatet som kommunen, må også legekontoret sitt virksomhetsertifikat endres.

Endring i egne fagsystem

NHN har ikke full oversikt over hvilke endringer som må tas hånd om i det kommunale nettet. Dette er de vi vet om:

 • Oppdatering av fagsystem og meldingstjener med ny EDI-adresse
 • Oppdatering av fagsystem med nytt virksomhetsertifikat
 • Oppdatering av fagsystem med ny HER-id (i tillegg til brukernavn og passord til Adresseregister, dersom kommunen har integrasjon mellom fagsystem og registeret)

En kommunesammenslåing innebærer også "sammenslåing" av fagsystem for de enkelte tjenesteområdene (PLO, helsestasjon osv).