Gå til hovedinnhold
Veileder for elektronisk meldingsutveksling

Referanser

Oversikt over referanser brukt i denne veilederen.

 1. Meld. St. 9 (2012 – 2013) Én innbygger – én journal; Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren, Helse- og omsorgsdepartementet, 2012: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-9-20122013/id708609/
 2. Veiviser; Hvordan komme i gang med elektronisk meldingsutveksling i kommunen, Helsedirektoratet, 2011: https://ehelse.no/Documents/Standarder/veiviser–hvordan-komme-i-gang-med-elektronisk-meldingsutveksling-i-kommunen%20(2011).pdf
 3. Bridging the Gap – Electronic Messaging between Home Health Care and General Practitioners, Merete Lyngstad, 2015: https://www.researchgate.net/publication/301890763_Bridging_the_Gap_-_Electronic_
  Messaging_between_Home_Health_Care_and_General_Practitioners
 4. Bruk av pleie- og omsorgsmeldinger i pasientforløp: Veiviser for helsepersonell og saksbehandlere, Helsedirektoratet, 2012: https://ehelse.no/Documents/Standarder/HISD_80806_2012_Veiviser-PLO-meldinger_v2.1.pdf
 5. Norm om informasjonssikkerhet, Direktoratet for E-helse, 2016: https://ehelse.no/personvern-og-informasjonssikkerhet/norm-for-informasjonssikkerhet
 6. Lov om Helsepersonell m.v. (helsepersonelloven), Helse- og omsorgsdepartementet, 2017: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-64?q=helsepersonelloven
 7. Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven), Helse- og omsorgsdepartementet, 2016: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-43?q=helseregisterloven
 8. Lov om pasient og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven), Helse- og omsorgsdepartementet, 2016: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
 9. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven), Helse- og omsorgsdepartementet, 2017: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
 10. Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren, Helse- og omsorgsdepartementet, 2016: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-07-01-853?q=forskrift om ikt
 11. Vestlandsheftet; Veileder for utbredelse av elektroniske meldinger mellom kommune, fastlege og helseforetak på Vestlandet, Vestlandsløftet, 2012: https://www.nhn.no/oppgaver-og-prosjekter/digital-samhandling/Documents/Veiledere/Vestlandshefte.pdf
 12. Informasjonsflyt i øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD), Rapport fra KomUT, Norsk Helsenett, 2016: https://nhn.no/oppgaver-og-prosjekter/digital-samhandling/Documents/KomUT/Rapport-informasjonsflyt-og-meldingsflyt-OHD-fra-KomUT-09-2016.pdf
 13. Samhandling med IKT (SIKT) 229623, Sluttrapport til Forskningsrådet, NTNU, 2016: file:///C:/Users/monad/Downloads/Sluttrapportprosjekt229623%20(1).pdf
 14. Nasjonal Handlingsplan for e-helse 2014-2016, Helsedirektoratet, 2014: https://ehelse.no/Documents/Nasjonale%20prosjekter/Nasjonal%20handlingsplan%20for%20e-helse.pdf
 15. Referansekatalogen for e-helse, Direktoratet for E-helse, 2017: https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen
 16. Nasjonal e-helsestrategi og mål 2017 – 2022, Direktoratet for E-helse, 2017: https://ehelse.no/Documents/Nasjonal%20e-helsestrategi%20og%20m%c3%a5l%202017-2022.pdf
 17. Tjenestebasert adressering, Direktoratet for E-helse, 2017: https://ehelse.no/tjenestebasert-adressering
 18. Adresseregisteret, Norsk Helsenett SF, 2017: https://nhn.no/hjelp-og-brukerstotte/adresseregisteret/Sider/default.aspx
 19. Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter
 20. Personvern og informasjonssikkerhet for psykologer, fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer