Gå til hovedinnhold
Veileder for elektronisk meldingsutveksling – Pleie- og omsorg og psykisk helse

Bruk av PLO-meldinger med helseforetak

Her finner du retningslinjer for bruk av PLO-meldinger mellom pleie- og omsorg, psykisk helse og helseforetak.

Hopp til innhold

Definisjon og avgrensning

Veilederen er utarbeidet for å klargjøre retningslinjene for elektronisk meldingsutveksling mellom helseforetak og kommune for pasienter innlagt i heldøgns omsorg. Retningslinjene tar ikke hensyn til lokale avtaler som er inngått.

Kapittelet er avgrenset til følgende områder:

  • Saksbehandling
  • Sykepleietjeneste
  • Legetjeneste ved sykehjem mv.
  • Psykisk helsetjeneste

Retningslinjene gjelder både for somatikk og psykisk helse, og tar utgangspunkt i at meldingsflyten for disse tjenestene er lik.

Retningslinjene tar ikke hensyn til lokale avtaler som er inngått.

Rutiner for samhandling omkring polikliniske pasienter dekkes ikke av denne veilederen. Viser til ev. egne regionale rutiner om disse pasientene.

Retningslinjene omtaler ikke organisering i den enkelte tjeneste eller kommune.

Føringer

Les mer om overordnede føringer og forskrifter i Del 1 – Elektronisk meldingsutveksling

Adressering

Se del 1 for informasjon om tjenestebasert adressering.

Det er avsender som er ansvarlig for å adressere melding til riktig tjeneste. Flere av PLO-meldingene i samhandling mellom helseforetak og kommunale pleie- og omsorgstjenester har en forhåndsbestemt meldingsflyt. Derfor kan meldingene være "låst" eller hardkodet til en bestemt tjenesteadresse. Er det psykiatrisk forløp, er det "psykisk helsetjeneste" som er foretrukket tjenesteadresse, og ved somatisk forløp, er det de somatiske adressene som er foretrukket.

Regionale forskjeller forekommer.

Oversikt som viser hvor ulike meldingstyper skal adresseres.
Meldingstype Adresseres til
Melding om innlagt pasient Sykepleietjeneste eller psykisk helsetjeneste
Helseopplysninger Saksbehandling
Melding om utskrivningsklar pasient Saksbehandling
Avmelding av utskrivningsklar pasient Saksbehandling
Utskrivningsrapport Sykepleietjeneste eller psykisk helsetjeneste
Epikrise Aktuell tjeneste
Melding om utskrevet pasient Sykepleietjeneste eller psykisk helsetjeneste

Med aktuell tjeneste menes:

  • Saksbehandling
  • Sykepleietjeneste
  • Legetjeneste ved sykehjem mv.
  • Psykisk helsetjeneste

Tjenesteadressen er hentet fra følgende kodeverk på Volven:

  • 8663 Tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjeneste mv
  • 8666 Felles tjenestetyper

Standard meldingsflyt

Meldingsutveksling skal avtales mellom de enkelte virksomhetene i forkant av igangsetting. Se avsnitt om testing og produksjonssetting i Del 2.

Veilederen er utarbeidet for å klargjøre retningslinjene for elektronisk meldingsutveksling mellom helseforetak og kommune for innlagte pasienter. Retningslinjene tar ikke hensyn til lokale avtaler som er inngått.

Helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 6, forplikter kommuner og helseforetak til å inngå samarbeidsavtaler for å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. Denne veilederen beskriver hvordan bruk av PLO-meldinger svarer ut kravene som framkommer i paragraf §6.1 og §6.2

Rutiner for samhandling omkring polikliniske pasienter dekkes ikke av denne veilederen. Her vises det evt til regionale rutiner.

Ved innleggelse

"Melding om innlagt pasient" sendes til Sykepleietjeneste eller psykisk helsetjeneste avhengig av hvilke kommunale tjenester pasienten mottar, og skal følges opp av. "Innleggelsesrapport" sendes som svar på melding om innlagt pasient.

NB! Innleggelsesrapport kan sendes før melding om innlagt pasient er mottatt dersom tjenesten er kjent med innleggelsen.

Dersom pasienten ikke mottar kommunale helsetjenester ved innleggelse, men har behov for dette etter utskrivelse, sendes Helseopplysning som første melding til kommunen.

"Helseopplysninger" skal sendes innen 24 timer på alle som mottar, eller har behov for kommunale helsetjenester.

Under oppholdet

Ved behov for avklaringer eller ytterligere opplysinger, kan "forespørsel" og "svar på forespørsel" benyttes. Kan sendes flere ganger i løpet av oppholdet.

Dersom det er endringer i helsetilstand eller behov for nye eller endrede tjenester, skal oppdatert "Helseopplysninger" sendes. Kan sendes flere ganger i løpet av oppholdet.

Når utskrivningsklar

"Melding om utskrivningsklar pasient" sendes når pasienten er utskrivningsklar og har eller skal ha helsetjenester fra kommunen. Meldingen besvares av kommunen med tilbakemelding på utskrivningsklar pasient og tidspunkt for når kommunen kan ta i mot pasienten.

NB! Her er det lokale avtaler som regulerer svarfrister.

"Avmelding av utskrivningsklar pasient" sendes dersom pasienten er meldt utskrivningsklar, og pasientens tilstand endres slik at pasienten ikke kan reise.

NB! Ny melding om utskrivingsklar pasient og svar på denne meldingen må sendes på nytt.

Ved utskrivelse

Ved utskrivelse og før pasienten reiser, dersom pasienten har eller skal ha helsetjenester fra kommunen sendes "Utskrivningsrapport".

"Epikrise" sendes til henvisende lege og tjenesten som eventuelt skal følge opp pasienten etter sykehusoppholdet. Meldingen sendes FØR pasienten reiser hjem.

"Melding om utskrevet pasient" sendes når pasienten reiser fra sykehuset, når pasienten har eller skal ha helsetjenester fra kommunen.