Gå til hovedinnhold
Veileder for elektronisk meldingsutveksling – Pleie- og omsorg og psykisk helse

Bruk av PLO-meldinger med fastlege

Her finner du retningslinjer for bruk av PLO-meldinger mellom pleie- og omsorg, psykisk helse og fastlege.

Hopp til innhold

Definisjon og avgrensning

Hensikten med delkapittelet er å tydeliggjøre retningslinjer for bruk av elektronisk meldingsutveksling mellom pleie og omsorgstjenesten, psykisk helsetjeneste og fastlege.

Delkapittelet gjelder bruk av PLO-meldinger.

For andre tjenenester, se eget delkapittel.

Føringer

For å sikre felles forståelse for bruk, innhold, forventet respons av meldingen, er den enkelte virksomhet ansvarlig for å etablere rutiner med sine samhandlingspartnere.

Adressering

Se del 1 for informasjon om tjenestebasert adressering.

Det kan være flere ulike tjenester i kommunehelsetjenesten som dokumenterer helsehjelp i et pleie- og omsorgssystem. De tjenester som er mest benyttet er:

  • Sykepleietjeneste
  • Psykisk helsetjeneste
  • Saksbehandling
  • Legetjeneste ved sykehjem mv.

Tjenesteadressene er hentet fra følgende kodeverk på Volven:

  • 8663 Tjenestetyper for kommunal helse og omsorgstjeneste mv.
  • 8666 Felles tjenestetyper

Standard meldingsflyt

Meldingsutveksling skal avtales mellom de enkelte virksomhetene i forkant av igangsetting. Se avsnitt om testing og produksjonssetting i Del 2.

Ved behov for å innhente medisinske opplysninger fra fastlege.

Ved behov for å innhente nye eller oppdaterte legemiddelsopplysninger.

Ved behov for å fornye pasientens resept(er).

Ved behov for å bestille time hos fastlege.

Ved behov for dialog knyttet til en aktuell pasient.

Til orientering ved opprettelse av nye tjenester, eller endring i tjenestetilbudet til en pasient.

Ved behov for å dele helseopplysninger med fastlege. Meldingen kan besvares med forespørsel/medisinske opplysninger ved behov.

Brukes av partene for å orientere om dødsfall. NB! Meldingen kan kun sendes når pasienten er registrert som død i fagsystemet.