Gå til hovedinnhold
Veileder for elektronisk meldingsutveksling

Pleie og omsorg og psykisk helse

Her finner du retningslinjer for bruk av elektronisk meldingsutveksling for pleie og omsorg og psykisk helse.

Dette tjenesteområdet er inndelt i følgende delkapitler:

Retningslinjene for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommune gjelder både for somatikk og psykisk helse. Dette betyr at retningslinjene tar utgangspunkt i at meldingsflyten for disse tjenestene er lik.

Retningslinjene tar ikke hensyn til lokale avtaler som er inngått.

Bruk av elektroniske meldinger forutsetter samtykke fra pasient.

Det er behov for samhandling gjennom elektroniske meldinger for å sikre gode pasientforløp mellom tjenestenivåene. Det er behov for å gi/få god informasjon om pasient til riktig tid og på en sikker måte. Nasjonalt arbeides det med utarbeidelse av veileder for hva som er minimumsinnhold i innleggelsesrapport, helseopplysninger og utskrivningsrapport.