Gå til hovedinnhold
Veileder for elektronisk meldingsutveksling

Pleie og omsorg og psykisk helse

Her finner du retningslinjer for bruk av elektronisk meldingsutveksling for pleie og omsorg og psykisk helse.

Definisjon og avgrensning

Kommunal pleie- og omsorgstjeneste består i hovedsak av ulike former for hjemmetjenester, som for eksempel hjemmesykepleie og praktisk bistand, omsorgsboliger, opphold i institusjon, eksempelvis sykehjem, og tjenester til utviklingshemmede. Psykisk kommunehelsetjeneste arbeider for å fremme og bedre enkeltmenneskets psykiske helse. En pasient kan ha oppfølging fra både pleie- og omsorgstjenesten og psykisk kommunehelsetjeneste. Saksbehandlingstjenesten er instansen som fatter vedtak for de ulike tjenestene.

Pleie og omsorgsmeldinger (heretter PLO-meldinger), er meldinger som kan benyttes til og fra kommunale virksomheter som i den daglige driften dokumenterer helsehjelp i et pleie- og omsorgssystem. Det må inngås avtale mellom virksomhetene om hvilke tjenester det skal utveksles elektroniske meldinger mellom og hvilke meldingstyper som kan benyttes. Retningslinjene for bruk av Pleie- og omsorgsmeldinger gjelder for samhandling med fastlege og helseforetak. Retningslinjene tar utgangspunkt i at meldingsflyten for somatisk og psykisk helse er lik. Se del 1 for mer info om PLO-meldinger.

Det er utarbeidet et eget delkapittel for de med henvisnings- og rekvisisjonsrett, eksempelvis legetjeneste i sykehjem. Se del 1 for mer info om meldingstypene basismeldinger.

Det er utarbeidet en retningslinje for hvordan meldingstypen Tilbakemelding om feil i mottatt melding skal brukes. Meldingen kan benyttes av alle aktører som benytter PLO-meldinger, basismeldinger og dialogmeldinger i forbindelse med at man oppdager feil i mottatt fagmelding, eller meldingen er adressert til feil mottaker.

Dette tjenesteområdet er inndelt i følgende delkapitler: