Gå til hovedinnhold
Veileder for elektronisk meldingsutveksling

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD)

Her finner du retningslinjer for bruk av elektronisk meldingsutveksling for Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD).

Hopp til innhold

Definisjon og avgrensning

Hensikten med dette kapittelet er å gi tjenesten Øyeblikkelig hjelp døgntilbud retningslinjer for bruk av elektronisk meldingsutveksling med relevante kommunikasjonspartnere.

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud er en kommunal pleie- og omsorgstjeneste. Hensikten med døgntilbudet er å unngå innleggelser i spesialisthelsetjenesten når dette ikke er ønskelig eller nødvendig ut fra en helhetlig medisinsk og psykososial vurdering.

Det stilles følgende krav til døgntilbudet:

  • Tilbudet som etableres i kommunen skal være bedre eller like godt for pasienten som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten.
  • Tilbudet skal etableres med den allmennmedisinske og øvrige kompetansen som finnes i kommunen.

Føringer

Les mer om overordnede føringer og forskrifter i Del 1 – Elektronisk meldingsutveksling.

Kravet er hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven). §3-5 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp.

Helsedirektoratets føringer for Øyeblikkelig hjelp døgntilbud.

Adressering

Se del 1 for informasjon om tjenestebasert adressering.

Følgende tjenesteadresse skal registreres under kommunens oppføring i Adresseregisteret og vil fungere som kommunikasjonspart til og fra denne tjenesten:

  • Øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD)

Tjenesteadressen er hentet fra følgende kodeverk på Volven:

  • 8663 Tjenestetyper for kommunal helse- og omsorgstjeneste mv.

Standard meldingsflyt

Meldingsutveksling skal avtales mellom de enkelte virksomhetene i forkant av igangsetting.
Se avsnitt om hvordan komme i gang og testing og produksjonssetting.

Rutine for elektronisk meldingsutveksling mellom ØHD, Pleie- og omsorg, fastlege, legevakt og spesialisthelsetjenesten.

Ved innleggelse

Henvisning sendes til ØHD og innleggelse vurderes av ØHD.

Sendes dersom pasienten har pleie- og omsorgstjeneste fra (hjem-) kommunen og dersom IPLOS skal registreres.

Sendes dersom det er behov for ytterlige opplysninger eller avklaringer i forbindelse med innleggelse.

Under oppholdet

Sendes dersom pasienten har eller skal ha helsetjenester fra kommunen. Meldingen skal sendes til tjenesten saksbehandling.

Sendes dersom det er behov for ytterligere informasjon eller avklaringer.

Når utskrivningsklar

Sendes når pasienten er utskrivningsklar og har eller skal ha helsetjenester fra kommunen. Svar forventes fra kommunen innen xx t.

Sendes dersom pasienten er meldt utskrivningsklar, og pasientens tilstand endres slik at pasienten ikke kan reise. 

Ved utskrivelse

Ved utskrivelse og før pasienten reiser, dersom pasieten har eller skal ha helsetjenester fra kommunen.

Sendes når pasienten reiser fra ØHD, når pasienten har eller skal ha helsetjenester fra kommunen eller dersom IPLOS skal registreres. 

Epikrise sendes til henvisende lege og tjenesten som eventuelt skal følge opp pasienten etter ØHD opphold.

Dersom pasienten legges inn i spesialisthelsetjenesten, sendes henvisning fra ØHD og ev. videre dialog tas med pasientens hjemkommune dersom aktuelt.

Spesialisthelsetjenesten sender epikrise etter endt opphold til henvisende lege og tjenesten som eventuelt skal følge opp pasienten. 

Aktøroversikt

Ikke alle EPJ-system har alle meldingstyper tilgjengelig, og det kan være behov for å benytte alternativ meldingstype. Samhandling og meldingstype må avtales med hver enkelt samhandlingsaktør.

Oversikt over aktørene tjenesten samhandler med, samt eventuelle avvik fra standard meldingsflyt.
Samhandlingsaktør Avvik fra standard meldingsflyt
Spesialisthelsetjenesten (aktuell tjeneste)

Det kan forekomme visse unntak på tilgjengelige meldinger i de ulike regionene.

Fastlege  
Kommunale helsetjenester
  • Sykepleietjeneste
  • Saksbehandling
  • Psykisk helsetjeneste
  • Legevakt
  • Legehjelp ved sykehjem mv.
  • Fysioterapi

Ved bruk av samme EPJ skal ikke elektronisk meldingsutveksling benyttes.

Ikke mulig å sende epikrise fra PLO-system.