Gå til hovedinnhold

Tjenestebasert adressering

Tjenestebasert adressering er en adresseringsmetode hvor meldinger adresseres til en kommunikasjonpart som representerer en tjeneste eller et fagområde, ikke til organisasjonsenheter (som klinikker/avdelinger) eller ansatte. På disse sidene finner du mer informasjon om tjenestebasert adressering.

Viktig melding

For å unngå uheldige hendelser knyttet til kobling mellom Volven og Adresseregisteret (AR) i perioden for innføring av Standard for tjenestebasert adressering vil synkroniseringen midlertidig stoppes.

Volven er master for kodeverk som ligger i AR og en oppdatering av endringer som gjøres i Volven har inntil nå foregått automatisk. Når vi nå skal i gang med mange endringer i forbindelse med innføring av del 3 av standarden for tjenestebasert adressering, har vi behov for mer kontroll på endringene som skal gjennomføres. Endringene i AR må være i tråd med sektorens og NHNs planer for innføringen og derfor stoppes synkroniseringen på kodeverkene mellom AR og Volven mandag kveld 11.06.18 og på ubestemt tid. NHN vil ha et tett samarbeid med Avdeling standardisering i Direktoratet for e-helse mtp. endringer som må gjøres.

I tillegg til at vi stopper synkroniseringen, vil vi også tilbakeføre noen av endringene som allerede er gjort på grunn av tidligere synking. Det betyr at vi tilbakefører navn på virksomhetstypene inntil videre. I praksis betyr dette at enkelte virksomhetstyper beholdes og at virksomhetstypene vil ha følgende (gamle) navn inntil vi får en styrt endring jmf NHNs og virksomhetenes innføringsplaner:

Virksomhetstype fra kodeverk 9040

101 Helseforetak/private sykehus
102 Kommune
103 Privatpraktiserende autorisert helsepersonell
104 Privat røntgeninstitutt
105 Privat laboratorium
106 Privat rehabiliterings- og opptreningssenter
107 Distriktsmedisinsk senter (UTGÅR, Kommunale tjenester skal registreres under de respektive kommunene og spesialisthelsetjenester skal registreres under helseforetak)
108 Apotek
109 Bandagist
110 Tannlege/Tannhelse
111 Fylkeskommunal tannhelsetjeneste (UTGÅR, Skal registreres som tannlege/tannhelse)
112 Nasjonalt register (UTGÅR, Skal registreres som Statlig forvaltning)
113 Statlig forvaltning
114 Interkommunal virksomhet
115 Øvrig virksomhet som ikke yter helsehjelp (dekker forsikringsselskap mv.)
116 Annen privat aktør som yter helsehjelp (dekker fysioterapeuter, medisinske sentre, avtalespesialister mv.) NB! NHN er tilbakeholdne med å registrere på denne virksomhetstypen inntil videre da det må koordineres med sektoren at man kan kommunisere mot virksomhetstypen og at aktørene er i stand til å håndtere tjenestebasert adressering jmf standardengu.

Godkjent plan for innføring av tjenestebasert adressering

Produktstyret for e-helsestandarder gir sin tilslutning til plan for innføring av tjenestebasert adressering.

På oppdrag fra Direktoratet for e-helse har Norsk Helsenett levert plan for innføring av tjenestebasert adressering, samt støtte for kontaktopplysninger. Planen er utarbeidet med utstrakt kontakt med virksomheter og systemleverandører i sektoren.

I planen legges det opp til at innføring skal ferdigstilles innen utgangen av 2019. To regionale helseforetak, NAV og Helfo legger opp til aktiviteter i 2020, men Norsk Helsenett ønsker allikevel at det skal etterstrebes at innføringen gjennomføres innen utgangen av 2019.

Produktstyre for e-helsestandarder ga sin tilslutning til planen i møte 18. juni. Videre behandling av planen og beslutning om innføring skal nå gjøres av Direktoratet for e-helse.

Lenke til planen finnes i menyen til høyre.

Meldingsvalidator

Meldingsvalidator er et verktøy for myndigheter og aktører i helsesektoren som skal kartlegge nåsituasjonen, dokumentere utvikling og avdekke behovet for målrettede tiltak for enhetlig meldingsutveksling.

Lenke til nettside med mer informasjon om Meldingsvalidator finnes i menyen til høyre.

Test og godkjenning

Norsk Helsenett skal som nasjonal test- og godkjenningsordning hjelpe systemleverandører med enhetlig bruk og korrekt implementering av standarder for elektronisk samhandling. Våre samsvarstester dekker krav til bruk av standarder ved elektronisk samhandling. Kravene er blant annet beskrevet i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten. Alle meldingstyper som tas i bruk av virksomhetene skal være testet og godkjent gjennom bruk av meldingsvalidator – test og godkjenning

Lenke til nettside med mer informasjon om test og godkjenning finnes i menyen til høyre.

Kontakt

Hvis du har spørsmål knyttet til innføringsplanen kan du kontakte oss på digitalsamhandling@nhn.no.