Gå til hovedinnhold

Tjenestebasert adressering

Tjenestebasert adressering er en adresseringsmetode hvor meldinger adresseres til en kommunikasjonpart som representerer en tjeneste eller et fagområde, ikke til organisasjonsenheter (som klinikker/avdelinger) eller ansatte. På disse sidene finner du mer informasjon om tjenestebasert adressering.

Viktig melding

For å unngå uheldige hendelser knyttet til kobling mellom Volven og Adresseregisteret (AR) i perioden for innføring av Standard for tjenestebasert adressering vil synkroniseringen midlertidig stoppes.

Volven er master for kodeverk som ligger i AR og en oppdatering av endringer som gjøres i Volven har inntil nå foregått automatisk. Når vi nå skal i gang med mange endringer i forbindelse med innføring av del 3 av standarden for tjenestebasert adressering, har vi behov for mer kontroll på endringene som skal gjennomføres. Endringene i AR må være i tråd med sektorens og NHNs planer for innføringen og derfor stoppes synkroniseringen på kodeverkene mellom AR og Volven mandag kveld 11.06.18 og på ubestemt tid. NHN vil ha et tett samarbeid med Avdeling standardisering i Direktoratet for e-helse mtp. endringer som må gjøres.

I tillegg til at vi stopper synkroniseringen, vil vi også tilbakeføre noen av endringene som allerede er gjort på grunn av tidligere synking. Det betyr at vi tilbakefører navn på virksomhetstypene inntil videre. I praksis betyr dette at enkelte virksomhetstyper beholdes og at virksomhetstypene vil ha følgende (gamle) navn inntil vi får en styrt endring jmf NHNs og virksomhetenes innføringsplaner:

Virksomhetstype fra kodeverk 9040

101 Helseforetak/private sykehus
102 Kommune
103 Privatpraktiserende autorisert helsepersonell
104 Privat røntgeninstitutt
105 Privat laboratorium
106 Privat rehabiliterings- og opptreningssenter
107 Distriktsmedisinsk senter (UTGÅR, Kommunale tjenester skal registreres under de respektive kommunene og spesialisthelsetjenester skal registreres under helseforetak)
108 Apotek
109 Bandagist
110 Tannlege/Tannhelse
111 Fylkeskommunal tannhelsetjeneste (UTGÅR, Skal registreres som tannlege/tannhelse)
112 Nasjonalt register (UTGÅR, Skal registreres som Statlig forvaltning)
113 Statlig forvaltning
114 Interkommunal virksomhet
115 Øvrig virksomhet som ikke yter helsehjelp (dekker forsikringsselskap mv.)
116 Annen privat aktør som yter helsehjelp (dekker fysioterapeuter, medisinske sentre, avtalespesialister mv.) NB! NHN er tilbakeholdne med å registrere på denne virksomhetstypen inntil videre da det må koordineres med sektoren at man kan kommunisere mot virksomhetstypen og at aktørene er i stand til å håndtere tjenestebasert adressering jmf standardengu.

Oppdraget

Norsk Helsenett skal levere en nasjonal plan for innføring av standard for tjenestebasert adressering inkludert kontaktopplysninger i virksomheter i helse- og omsorgstjenesten.

Dette skal sikre enhetlig bruk av eksisterende standard for adressering i forbindelse med elektronisk meldingsutveksling, i tråd med Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022. Målsetningen er at virksomheter i helse- og omsorgstjenesten skal ha innført Standard for tjenestebasert adressering i løpet av 2018.

Den nasjonale planen for innføring av Standard for tjenestebasert adressering skal beskrive når Standard for tjenestebasert adressering vil være tatt i bruk eller planlegges innført i ulike virksomheter/virksomhetsområder i helse- og omsorgstjenesten.

Planen skal utarbeides i samarbeid med sektoren.

Les mer om strategi og handlingsplan på e-helse sine sider.

Hvem påvirkes

Alle som har elektronisk meldingsutveksling på Helsenett påvirkes av denne planen.

Ikke alene om arbeidet

Norsk Helsenett er ikke alene om plan-arbeidet, men samarbeider med rekke andre aktører, blant annet KomUT, RHF-ene, EPJ-løftet, EPJ-leverandørene, NAV, HELFO og e-resept/ehelse.

Rammer

Plan for innføring av tjenestebasert adressering inkluderer følgende meldingstyper:

  • Basismeldinger
  • PLO-meldinger
  • Dialogmeldinger
  • Alle meldinger til NAV og Helfo
  • Alle e-reseptmeldinger

Kontakt

For henvendelser vedrørende innføringsplanenplanen, kan du ta kontakt med prosjektleder Henriette Kolbeinsen Krogsbøl på e-post: Henriette.Krogsbol@nhn.no.