Gå til hovedinnhold

Tilskuddsordning KomUT-nettverk

I henhold til stortingsmelding nr. 9 (2012-2013), Én innbygger-én journal, skal nødvendige helseopplysninger følge pasienten gjennom hele pasientforløpet. IKT-systemene som brukes av helsepersonell skal støtte opp under dette.

Regjeringens overordnede mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten er:

 • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger
 • Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester
 • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning
 • Bedre og økt samhandling mellom ulike nivå og fag i helsetjenesten knyttet til behandlingsprosess og pasientforløp

I forslaget til statsbudsjettet for 2018 (Prop. 1 S) tydeliggjøres det at den kompetansen og det nettverket som er etablert i prosjektet KomUT (Kommunal Utbredelse) knyttet til meldingsutbredelse skal videreføres og støtte opp under behov og videre utvikling knyttet til elektronisk samhandling og IKT-tiltak i kommunesektoren. Norsk Helsenett SF (NHN) har fått i oppdrag å forvalte kompetansenettverket (KomUT).

Målgruppe og mål for ordningen

Det overordnede målet for tilskuddsordningen er å støtte kompetansenettverk som videre skal støtte opp under kommunenes behov og videre utvikling knyttet til elektronisk samhandling og nye IKT-tiltak i kommunehelsetjenesten. Det vil gjelde satsinger knyttet til meldingsutveksling, informasjonsdeling (Pasientens legemiddelliste, kjernejournal, e-resept, èn innbygger – èn journal) og velferdsteknologi. Andre områder vil også kunne være aktuelle.

Tilskuddene som Norsk Helsenett SF forvalter er basert på tildeling over statsbudsjettet for 2018 og er knyttet til Prop.1 S kapittel 701 Direktoratet for e-helse, post 70 – Norsk Helsenett SF.

Gjennom tilskuddsordningen skal det velges ut koordinatorer og samarbeidskommuner som sammen skal utgjøre fem regionale kompetanseorganisasjoner i Midt-, Nord-, Vest-, Sør- og Øst-Norge. Det skal minimum være én kompetanseorganisasjon (koordinator) i hver region. Det vil også kunne være aktuelt å dele regionene opp i mindre enheter, f.eks. fylkesvis eller per opptaksområde til helseforetakene.

KomUT-prosjektet med tilhørende kompetansenettverk har følgende mål:

 1. Bidra i forvaltning og videreutvikling av elektronisk meldingsutveksling:
  1. Bidra til at kommunene benytter tilgjengelige elektroniske meldinger (basismeldinger og dialogmeldinger) innen tjenestene:
   • Pleie- og omsorg
   • Helsestasjon
   • Legevakt
   • ØHD (Øyeblikkelig hjelp døgntilbud)
   • Psykisk helse
   • Ergoterapi
   • Fysioterapi
  2. Bidra til at kommunene innfører enhetlig bruk av tjenestebasert adressering
  3. Bidra i arbeidet med å utvikle nye meldingsstandarder og sørge for effektiv pilotering og innføring av meldingsstandarder som er prioritert i Produktstyret
  4. Utarbeide veiledere og informasjonsmateriell for de ulike tjenestene basert på behov fra sektoren
  5. Bidra i arbeidet med å videreutvikle Meldingsvalidatoren i tråd med sektorens behov. (f.eks. informasjon om meldingstype/versjon i konvolutt)
  6. Bidra i arbeidet med å realisere gevinster av tiltakene i FIA Samhandling i tråd med roller og ansvar i prosjektets rammeverk for gevinstrealisering
 2. KomUT skal bistå Direktorat for e-helse, prosjekt Legemidler og kjernejournal til PLO, i arbeidet med å innføre kjernejournal, e-resept og pasientens legemiddelliste i pleie- og omsorgstjenesten. Arbeidet vil følge tidsplanen til prosjekt Legemidler og kjernejournal til PLO og består av følgende bidrag:
  • Bidra med innspill til utvikling av løsninger for pleie –og omsorgstjenesten
  • Delta i pilotering av løsningene når disse er klare
  • Bidra med å bredde løsningene når disse er klar for implementering
 3. Bidra til at velferdsteknologi blir en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene i henhold til de nasjonale anbefalingene/føringene (Velferdsteknologiprogrammet):
  • Legge til rette for velferdsteknologiske løsninger i KomUT- nettverket
  • Spre kunnskap om velferdsteknologi via KomUT-nettverket
  • Bidra til gode modeller for innføring og bruk av velferdsteknologi
 4. Digital innbyggertjenester (DigiHelse)
  • Bidra med å finne gode innføringsmodeller for prosjektet
  • Spre kunnskap om løsningen og bidra til at kommuner tar i bruk løsningen

KomUT-nettverkene må være åpne for å påta seg andre nasjonale tiltak i prosjektperioden, men må ut fra hver enkelt forespørsel vurdere oppgavens omfang og hvilke ressurser/midler nettverket har og får til rådighet.

Kriterier for måloppnåelse til mottakerne av tilskudd

For å nå målsetningene som er definert i KomUT-prosjektet, må kompetanseorganisasjonene:

 • Sikre at alle kommuner i sitt område får den bistand de trenger for å få implementert løsningene
 • Holde oversikt i sitt område og rapportere til Norsk Helsenett SF i henhold til avtale
 • Følge opp kommunene ved å
  • Delta på møter
  • Rådgi, teknisk og organisatorisk
  • Arrangere felles samlinger
 • Sikre samarbeid med RHF/HF og allmennlegene

Søknadskriterier

Kunngjøringen er forbeholdt tilskudd knyttet til et kompetansenettverk for kommuner som skal støtte opp under kommunenes behov og videre utvikling knyttet til elektronisk samhandling og nye IKT-tiltak i kommunehelsetjenesten.

Søknaden sendes skriftlig til:

Norsk Helsenett SF
Postboks 6123,
7435 Trondheim

Eller på e-post til: post@nhn.no

Søknadsfrist

Søknadsfristen er fredag 26. januar 2018. Søknader i brev datostemplet etter søknadsfristen 26.01.2018 vil kunne bli avvist.

Hvem kan søke

Kommuner og/eller interkommunale samarbeid og eventuelt andre organisasjoner som kan representere kommuner. Søkere må enten ha vært med i Meldingsløftet i kommunene (MIK), deltatt i prosjektet Kommunal Utbredelse (KomUT) tidligere, eller opptre på vegne av slike (f. eks. interkommunale samarbeid).

Krav til søknadens form og innhold

Søknaden må inneholde en plan for arbeidet der det fremkommer hvordan arbeidet skal organiseres, hvilke kommuner som dekkes, budsjett og en milepælsplan for de nevnte tiltak for 2018. Samt en beskrivelse av hvordan en vil samarbeide med andre kompetanseorganisasjoner (koordinatorer og samarbeidskommuner) innenfor regionene Midt, Nord, Vest, Sør eller Øst.

Krav til innhold i søknaden:

 • Informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer og kontaktperson
 • Beskrivelse av søkerens formål med tilskuddet
 • Overordnet beskrivelse av tiltak det søkes om tilskudd til
 • Søknadsbeløp
 • Budsjett
 • Egenfinansiering
 • Fremdrifts- og milepælsplan som synliggjør måloppnåelse for de ulike IKT tiltak
 • Beskrive tidligere deltagelse i nasjonale prosjekt knyttet til elektronisk samhandling i kommunehelsetjenesten og/ eller andre større IKT tiltak
 • En kort redegjørelse av interne og eksterne kontrolltiltak som skal sikre korrekt rapportering og måloppnåelse (for eksempel interne kontrollaktiviteter, internrevisjon, autorisert revisor / ikke autorisert revisor, andre offentlige tilsyn og Riksrevisjonen)
 • Søknaden skal datostemples og undertegnes av rådmann/administrerende direktør, eller den som vedkommende har delegert myndigheten til

Tildelingskriterier

Tildelingskriteriene fremgår av nedenstående

 1. Fremlagt dokumentasjon vedrørende etablering av kompetanseorganisasjon Hvilken kompetanse vil organisasjonen ha i forhold til
  • Prosjektledelse
  • Kjennskap til primærhelsetjenesten og organisatoriske forhold i tjenestene
  • Teknisk IKT-kompetanse
  • Kunnskap om KomUT nettverket
 2. Andre tiltak som planlegges igangsatt, slik som informasjon til kommuner, seminarer, aktuelle arenaer for møter med ansatte på ulike nivå i kommunene

Tildeling vil skje etter en skjønnsmessig vurdering i forhold til fremlagt dokumentasjon. Der Norsk Helsenett SF finner det nødvendig vil det bli tatt initiativ til møter for drøfting av organisering og muligheter for samarbeid mellom partene i de ulike regionene.

Søknadsbehandling

 • Søknadene vil behandles av Norsk Helsenett SF
 • Tildeling vil skje umiddelbart etter søknadsfristen, og fortrinnsvis være avsluttet innen utgangen av februar 2018
 • Utfallet av søknadsbehandlingen opplyses den enkelte søker ved brev, samt at det vil bli opplyst om fordeling av tilskudd på NHN sin nettside.

Kontaktpersoner

Sverre Fossen, seksjonsleder Digital Samhandling
E-post: sverre.fossen@nhn.no
tlf. 926 15 471

Astrid Økland, senior prosjektleder
E-post: astrid.okland@nhn.no
tlf. 911 36 517