Gå til hovedinnhold

Testsenter

Norsk helsenetts test- og godkjenningsordning skal hjelpe systemleverandører med enhetlig bruk og korrekt implementering av standarder for elektronisk samhandling.

Våre samsvarstester dekker standarder ved elektronisk samhandling i Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten.

Meldingsvalidator

Meldingsvalidator er et verktøy for myndigheter og aktører i helsesektoren som skal kartlegge nåsituasjonen, dokumentere utvikling og avdekke behovet for målrettede tiltak for enhetlig meldingsutveksling.

Mer informasjon om tjenesten er tilgjengelig fra Meldingsvalidator.

Meldingsvalidator - test og godkjenning

Alle meldingstyper som tas i bruk av virksomhetene skal være testet og godkjent gjennom bruk av meldingsvalidator – test og godkjenning.

Mer informasjon om tjenesten er tilgjengelig fra Meldingsvalidator Test- og Godkjenning.

Meldingsteller

Meldingsteller er et verktøy utviklet av Norsk helsenett for å kunne hente ut tallgrunnlag for antall elektroniske meldinger som utveksles mellom ulike aktører i helsenettet.

Mer informasjon om Meldingsteller finnes på https://nhn.no/helsenettet/meldingsteller.

EDI-test

I tjenesten EDI-test kan virksomheter teste meldingsutveksling med samhandlingspartnere i et separat testmiljø i Helsenettet.

EDI-test er et eget miljø i Helsenettet som er adskilt fra produksjonsmiljø og benytter informasjon fra test-adresseregisteret.

Du får tilgang til EDI-test gjennom å kontakte kundesenteret vårt - 24 20 00 00 eller kundesenter@nhn.no.

Skylab

Skylab er en virtuell testinfrastruktur som vi tilbyr til alle kunder og tredjepartsleverandører i Helsenettet.

Formålet er rask og enkel etablering og drift av infrastruktur som brukes til testing av applikasjoner og tjenester i helsesektoren. Tjenesten vil redusere behovet for egen testinfrastruktur hos våre kunder og samarbeidspartnere, og dermed også redusere kostnader.

Mer informasjon om tjenesten er tilgjengelig fra Skylab 

Journallab

Journallab er en testlab bestående av de mest sentrale EPJ-systemene som benyttes i helsesektoren i Norge. Formålet er interoperabilitetstesting med fokus på elektronisk meldingsutveksling, både mellom EPJ-systemene og mot andre nasjonale tjenester.

Mer informasjon om tjenesten er tilgjengelig fra Journallab

Testaktører

Testaktører for bruk i testmiljøer, inneholder Testpasienter, Testleger, Testsykepleier og Test Bioingeniør.

Du finner mere informasjon om testaktørene på høyre side under Meldingsvalidator - test og godkjenning.