Gå til hovedinnhold

Generelle brukstilfeller

Her finner du informasjon om brukstilfeller som vil være relevante for alle typer virksomheter i sektoren, og beskriver hovedflyten for bruk av Persontjenesten.

Oppslag på en person i Persontjenesten

 1. Fagsystemet sender en forespørsel etter person med folkeregisteridentifikator (fnr, dnr) og innholdsmaske til Persontjenesten.
 2. Persontjenesten returnerer siste versjon av persondokumentet for den angitte personen. Persondokumentets innhold er avgrenset av virksomhetens rettighetspakke og innholdsmasken.

Oppslaget er ikke begrenset av fagsystemets personutvalg, men kan returnere enhver person i Persontjenesten.

Oppslag på en persons relasjoner 

Relasjoner kan innebære personens familie, verge, etc.

NB: Fremgangsmåten for å finne en persons relasjoner er til vurdering. Det kan komme alternative fremgangsmåter.

 1. Fagsystemet sender en forespørsel etter en persons relasjoner med personens folkeregisteridentifikator (fnr, dnr) til Persontjenesten.
 2. Persontjenesten returnerer en samling av relaterte personer til den angitte personen, med relasjonstype og annen informasjon etter følgende regler:
  a. hvis den relaterte personen er folkeregistrert, så returneres kun dennes folkeregisteridentifikator (som så kan brukes til å gjøre oppslag på den relaterte personens øvrige Personopplysninger)
  b. hvis den relaterte personen IKKE er folkeregistrert, returneres kun dennes navn, nasjonalitet, fødselsdato og kjønn.
  c. hvis den relaterte personen er en verge, returneres folkeregisteridentifikator og navn.

Oppslaget er ikke begrenset av fagsystemets personutvalg, men kan returnere enhver relatert person i Persontjenesten.

Søk etter Person(er) i Persontjenesten

 1. Fagsystemet sender en forespørsel til Persontjenesten med søkeparametere for å finne en eller flere personer, samt Innholdsmaske.
 2. Persontjenesten returnerer en samling av persondokumenter (siste versjon for hver person) som samsvarer med søkeparameterne. Persondokumentenes innhold er avgrenset av Virksomhetens rettighetspakke og Innholdsmasken.

Mulige søkeparametere er folkeregisteridentifikator, fødselsdato, navn og adressefelter.

Uttrekk av opplysninger fra Persontjenesten 

Uttrekket kan for eksempel være et 0-dags uttrekk).

Noen virksomheter har behov for å ha sin egen lokale kopi av personopplysningene for sitt personutvalg, og trenger derfor å kunne gjøre et initielt uttrekk av disse opplysningene.
1. Fagsystemet ber Persontjenesten om å generere et uttrekk av personopplysningene for sitt personutvalg, fra et gitt tidspunkt.
2. Persontjenesten kvitterer med en bekreftelse på at jobben er startet, og starter med å bygge opp en liste av identifikatorer for persondokumentene til alle personer i personutvalget
3. Fagsystemet ber Persontjenesten om første batch av dokumentidentifikatorer og venter til denne returneres (listen deles opp i batcher i tilfelle den er lang. Kan måtte spørre flere ganger inntil listen er klar).
4. Persontjenesten returnerer første batch av dokumentidentifikatorer
5. Fagsystemet gjennomløper batchen og henter alle persondokumentene fra Persontjenesten, med Innholdsmaske, og lagrer dem i sitt eget register
6. Fagsystemet ber Persontjenesten om neste batch av dokumentidentifikatorer, henter persondokumenter osv, inntil listen er tom.

Virksomheten har nå sin egen kopi av folkeregisterinformasjon for sitt personutvalg, og kan begynne å vedlikeholde denne ved å hente oppdateringer (hendelser) fra Persontjenesten.

Mottar informasjon om oppdatering av opplysninger for en av sine pasienter (Hendelser)


NB: Det kan komme alternative fremgangsmåter for å tilfredsstille krav om prinsippet for dataminimering slik at virksomheten kun får den informasjonen det er tjenstlig behov for.

Hendelser er endringer/oppdateringer av personopplysninger i Persontjenesten. Hver gang en opplysning endres i Persontjenesten, genererer den en Hendelse; et objekt/dokument som beskriver endringen. Hendelsen sendes ikke til virksomhetene eller fagsystemene, men legges i en liste hos Persontjenesten som fagsystemet kan lese fra når det er ønskelig å sjekke etter oppdateringer.

 1. En eller flere av opplysningene om en person i fagsystemets personutvalg endres i Persontjenesten.
 2. Persontjenesten genererer en Hendelse som inneholder folkeregisteridentifikator for Personen som er endret, og informasjon om hva slags endring dette er
 3. Persontjenesten legger Hendelsen i en egen liste for dette fagsystemet (og i listene til alle andre fagsystemer som har denne personen i sitt personutvalg)
 4. Hvert 15. minutt (eller så ofte som virksomheten selv bestemmer) går fagsystemet til Persontjenesten og henter sin liste over nye hendelser (siden sist det spurte). Fagsystemet bruker sin Hendelsesmaske i oppslaget, slik at hendelseslisten som returneres kun inneholder de hendelsestyper fagsystemet trenger, og dermed oppfyller dataminimeringsprinsippet
 5. Fagsystemet gjennomløper listen, og for hver hendelse:
 • vurderer hva slags aktiviteter det skal starte basert på hendelsestypen
 • ved behov, gjør oppslag i Persontjenesten med folkeregisteridentifikatoren i hendelsen, og få returnert det nye persondokumentet til pasienten (minimert med Innholdsmaske)
 • utfør nødvendig aktivitet (f.eks. lagre nye opplysninger i eget register, håndtere dødsfall, se eksempler nedenfor)