Gå til hovedinnhold

Eksempler på brukstilfeller

Her kan du lese om eksempler på brukstilfeller.

Virksomheten får en ny pasient

 1. En person kontakter virksomheten for konsultasjon e.l. Personen kan gjøre rede for seg og identifisere seg.
 2. En systembruker søker opp personen i fagsystemet, men personen finnes ikke registrert fra før.
 3. Fagsystemet gjør et søk i Persontjenesten (med Innholdsmaske)
  a. med personens fnr/dnr og får et unikt treff. Persontjenesten returnerer dataminimert persondokument, og fagsystemet viser nødvendig informasjon om personen til systembrukeren
  b. med personens navn og bostedskommune e.l. og får tilbake en liste med mulige persondokumenter. Listen viser informasjon som kan bidra til å identifisere personen (adresse, fødselsdata etc., men innenfor rettighetspakke og Innholdsmaske). Systembrukeren konsulterer pasienten og velger riktig person
 4. Systembrukeren ber fagsystemet registrere personen som ny pasient
 5. Fagsystemet lagrer all informasjon det har behov for om pasienten (sammen med helsedata etc. som systembrukeren legger inn - Persontjenesten håndterer ikke dette).

Pasient får endret status i Folkeregisteret 

Endret status kan for ekempel være utflyttet, død eller inaktiv.
Les mer om mulige statuser for en person i FREG på Skatteetatens nettsider.

 1. En av virksomhetens pasienter får endret sin status i Folkeregisteret
 2. Persontjenesten mottar hendelsesinformasjon fra Folkeregisteret som sier at personen har fått ny status
 3. Persontjenesten genererer en Hendelse som inneholder folkeregisteridentifikator for personen som er endret, og informasjon om hva slags statusendring dette er
 4. Persontjenesten legger Hendelsen i en egen liste for virksomheten (og i listene til alle virksomheter som har personen i sitt personutvalg)
 5. Hvert 15. minutt (eller så ofte som virksomheten selv bestemmer) går fagsystemet til Persontjenesten og henter listen over nye hendelser (siden sist det spurte, og med Hendelsesmaske).
 6. Fagsystemet gjennomløper listen, finner hendelsen og vurderer hva slags aktivitet som eventuelt skal utføres som følge av statusendringen - f.eks. avslutning av status som pasient, kansellering av timeavtaler etc.

Pasient flytter

 1. En av Virksomhetens aktive pasienter flytter og melder fra om dette til Folkeregisteret
 2. Persontjenesten mottar hendelsesinformasjon fra Folkeregisteret som sier at personen har fått ny bostedsadresse
 3. Persontjenesten genererer Hendelse med personens folkeregisteridentifikator og hendelsestype = "endringIBostedsadresse"
 4. Persontjenesten legger hendelsen i virksomhetens hendelsesliste (og i listene til alle virksomheter som har personen i sitt personutvalg)
 5. Ved neste 15-minuttersintervall (eller hvor ofte virksomheten bestemmer seg for) går fagsystemet til persontjenesten og henter listen over nye hendelser (siden sist det spurte)
 6. Fagsystemet gjennomløper listen, finner hendelsen og sjekker typen, og beslutter at eget pasientregister skal oppdateres med den nye bostedsadressen
 7. Fagsystemet gjør oppslag i Persontjenesten med folkeregisteridentifikatoren i hendelsen, og får returnert det nye persondokumentet til pasienten (minimert ihht. Innholdsmasken)
 8. Fagsystemet henter ut den nye bostedsadressen fra dokumentet, oppdaterer sitt eget register med denne, og logger endringen og/eller varsler systembrukere