Gå til hovedinnhold

Brukstilfeller for Persontjenesten

Dagens Personregister (PREG), som henter personopplysninger fra Det Sentrale Folkeregister, skal fases ut og erstattes av ny Persontjeneste med personopplysninger fra det moderniserte Folkeregisteret (FREG).

Tilpass fagsystemer

Virksomhetene må tilpasse sine systemer (fagsystemer, integrasjonsplattformer og PAS-systemer) for å ta i bruk informasjonen og funksjonene fra den nye Persontjenesten. Persontjenesten har ny informasjonsmodell (sammenlignet med PREG), med mange nye og endrede dataelementer, nytt grensesnitt (API), ny sikkerhetsarkitektur, m.m. Det må spesifiseres og planlegges hvordan systemene må endres når det gjelder dette. Det må også sikres at helsevirksomhetene og systemleverandørene har samme semantiske og organisatoriske forståelse av tjenesten og de personopplysninger man får tilgang til.

Forstå samspill mellom fagsystemer og Persontjenesten

Brukstilfellene som er beskrevet her, er ment som hjelp til å forstå hvordan samspillet mellom systemene i helsevirksomhetene og Persontjenesten er tenkt å foregå. Tekniske detaljer for de tilgjengelige tjenestene er beskrevet i implementasjonsguiden for Persontjenesten. De praktiske stegene for at en virksomhet skal kunne koble seg til Persontjenesten vil bli beskrevet under Teknisk beskrivelse.

Aktører, systemer og virksomheter

Det er ingen prinsipiell forskjell på hvordan de forskjellige typer aktører i helsetjenesten må forholde seg til Persontjenesten, verken juridisk, organisatorisk, semantisk eller teknisk.

Følgende generiske/konseptuelle begrepsmodell er derfor lagt til grunn for beskrivelsen av brukstilfellene:

 • Persontjenesten: Tjeneste som tilbyr personopplysninger via program-til-programgrensesnitt (API). Gir tilgang til søk, oppslag og hendelser i data fra FREG (og øvrige personopplysninger fra andre autoritative kilder, som f.eks. bydelsinformasjon) for helsetjenesten.
 • Tjenesteleverandør (NHN): Aktør/enhet som er ansvarlig for drift og forvaltning av Persontjenesten, inkludert avtaler, bruksvilkår og tilgangskontroll for bruk av tjenesten.
 • Virksomhet: Helsetjenester i kommunal sektor, spesialisthelsetjenesten, nasjonale registre, helseforvaltning, etc., som har behov og hjemmel for tilgang til personopplysninger. Er tilknyttet Helsenettet.
 • Virksomhetsleder: Daglig leder eller annen ansvarlig ansatt som har autorisasjon til å representere virksomheten ved inngåelse av avtaler om bruk av Persontjenesten.
 • System: Systemer hos virksomheten som får tilgang til personopplysninger fra Persontjenesten. Systemet kan her være et fagsystem, eller en integrasjonsløsning e.l. som virksomheten bruker til å distribuere personopplysningene til de interne fagsystemene, forvalte felles pasientopplysninger e.l. Funksjonaliteten og brukstilfellene mot Persontjenesten blir det samme, og virksomheten må selv ta ansvar for intern arkitektur og funksjonalitet.
 • Fagsystem: EPJ, klinisk system, saksbehandlingssystem, etc. Systemer hos virksomheten som trenger tilgang til personopplysninger. Kan være direkte koblet til Persontjenesten, eller til et annet system som kommuniserer med Persontjenesten.
 • Systembruker: Ansatt/tilsatt ved virksomheten som har behov og autorisasjon for tilgang til personopplysninger gjennom Fagsystemet. Kan f.eks. være fastlege, sykepleier, ambulansepersonell, apoteker, saksbehandler, etc.
 • Person: Person som kan bli, er eller har vært pasient, pårørende, etc. hos virksomheten, og derfor vil være representert i ett eller flere systemer. Kan også selv aksessere enkelte systemer tilgjengelig for innbyggerne (helsenorge.no, kjernejournal, timebestillingsystemer, o.l.)
 • Systemleverandør: Organisasjon som utvikler og leverer (og i mange tilfeller drifter og forvalter) system som skal kobles mot Persontjenesten. Ansvarlig for den tekniske tilknytningen til Persontjenesten, og – i samarbeid med virksomheten – den semantiske

Forberedelse for dataminimering

Nedenfor kan du lese om brukstilfeller som virksomhetene må gjennomføre for å forberede fagsystemene for dataminimering, før og etter tilkobling mot Persontjenesten.

Persontjenesten tilbyr funksjonalitet for dataminimering, slik at Virksomhetene kan etterleve personvernbestemmelsene når de henter personopplysninger ved søk og oppslag. Dette dreier seg om å minimere hvilke personer som skal søkes opp, hvilke opplysninger om personene som skal hentes, og hvilke type Hendelser en Virksomhet vil holde seg oppdatert om. En Hendelse i denne sammenheng er en oppdatering eller endring av en personopplysning, som f.eks. dødsfall, endring av bostedsadresse, endring av sivilstatus.

Systemene som er koblet til Persontjenesten må tilpasses for å benytte seg av denne funksjonaliteten som beskrevet her:

Søkefilter

Et Søkefilter angir hvilke dokumenter (personer eller hendelser) som ønskes hentet i et søk i Persontjenesten. Det kan bestå av flere parametere som beskriver kriterier for hvilke dokumenter som skal returneres i søket. Søkefilter må benyttes i alle søk i Persontjenesten, slik at Virksomheten ikke henter mer informasjon fra Persontjenesten enn den har tjenstlig behov for. Dette er helt analogt med ethvert søk i databaser eller andre informasjonstjenester.

Eksempler: "alle personer som bor i Veigata 8", "alle 6-åringer i bydel Gamle Oslo", "dødsfall i perioden 1.1-31.12", "alle endringer i bostedsadresse siden 1.januar"

Returverdier

Virksomheten må gjøre en juridisk og faglig vurdering av hvilke opplysninger den har hjemmel og tjenstlig behov for om Personene i sine Systemer – f.eks. folkeregisteridentifikator, navn, adresse, fødselsdato, etc. Listen av disse parameterne kalles Returverdier. Virksomhetens systemer skal kun hente disse opplysningene når den gjør oppslag og søk i Persontjenesten, slik at virksomheten overholder dataminimeringsprinsippet. Listen av Returverdier må derfor bygges inn i systemene.

 1. Virksomheten avtaler med Systemleverandøren hvilke personopplysninger fra Persontjenesten systemet skal bruke (definerer ønskede Returverdier)
 2. Systemleverandør innarbeider Returverdier i systemet på en hensiktsmessig måte.
 3. Systemleverandør sørger for at systemet bruker Returverdier (ved alle søk og oppslag i Persontjenesten, slik at Systemet aldri mottar mer informasjon enn det er tjenstlig behov for).

Returverdier er analogt med å angi hvilke kolonner man vil hente data fra i et databasesøk.

Eksempel: Returverdier = "folkeregisteridentifikator, fødselsdato, kjønn, navn, adresse" (Returverdier er implementert ved hjelp av operatoren _elements i Persontjenestens REST-grensesnitt.)

Hendelser

Når en personopplysning endres i Persontjenesten, så opprettes en Hendelse. En Hendelse beskriver hvilken Person som er endret, og hva hendelsestypen er - f.eks. dødsfall, endring av status, endring av folkeregisteridentifikator, endring av oppholdsadresse. Persontjenesten lar Systemene søke i Hendelser, slik at de kun ser Hendelser som er relevante for Virksomheten.

Det er bare Systemer som har behov for å holde et lokalt personregister oppdatert i tilnærmet sann tid, eller som trenger å starte automatiserte forretningsprosesser basert på Hendelser (f.eks. oppdatering av ventelister ved dødsfall, eller fjerning av fortrolig informasjon), som trenger å forholde seg til hendelser. Alle Systemer henter uansett siste versjon av personopplysninger ved søk eller oppslag i Persontjenesten.

Hendelsen legges i en hendelsesliste i Persontjenesten, som Systemet kan lese så ofte Virksomheten ønsker (ihht. bruksvilkår). Persontjenesten har bare én hendelsesliste, som er felles for alle Virksomheter. Virksomheten må gjøre en juridisk og faglig vurdering av hvilke hendelsestyper om Personene den har tjenstlig behov for. Listen av disse hendelsestypene beskrives av et Søkefilter for Hendelser. Virksomhetens Systemer skal kun hente disse hendelsestypene når den ser etter Hendelser i Persontjenesten, slik at Virksomheten kan overholde dataminimeringsprinsippet.

 1. Virksomheten avtaler med Systemleverandøren hvilke hendelsestyper fra Persontjenesten Systemet skal hente (definerer Søkefilter for Hendelser).
 2. Systemleverandør innarbeider Søkefilteret i Systemet på en hensiktsmessig måte.
 3. Systemleverandør sørger for at Systemet bruker Søkefilteret ved alle oppslag i hendelseslisten i Persontjenesten, slik at Systemet aldri mottar mer informasjon enn det er tjenstlig behov for.

(Hendelser er implementert som Provenance i Persontjenestens REST-grensesnitt. Se detaljer og hendelsestyper).

Generelle brukstilfeller

Her finner du informasjon om brukstilfeller som vil være relevante for alle typer virksomheter i helsetjenesten, og beskriver hovedflyten for bruk av Persontjenesten.

Søk etter Person(er) i Persontjenesten

 1. Systembruker gjør en operasjon mot Systemet som medfører behov for søking etter en eller flere Personers personopplysninger (eller behovet oppstår av en systemårsak)
 2. Systemet sender en forespørsel til Persontjenesten med Søkefilter for å finne en eller flere Personer, samt ønskede Returverdier.
 3. Persontjenesten returnerer en samling av persondokumenter (siste versjon for hver Person) som samsvarer med Søkefilteret. Persondokumentenes innhold er avgrenset av Virksomhetens Returverdier.

Se Implementasjonsguiden for detaljer om søk og mulige søkeparametere.

Oppslag på en persons relasjoner

Relasjoner kan være personens familie, verge, etc.

 1. Systembruker gjør en operasjon mot Systemet som medfører behov for å finne en Persons relasjoner (eller behovet oppstår av en systemårsak)
 2. Systemet henter en Person sitt persondokument med søk (som beskrevet over)
 3. Systemet henter ut Personens unike referanse/id i Persontjenesten fra persondokumentet, og sender en forespørsel etter Personens relasjoner med denne id'en.
 4. Persontjenesten returnerer en samling av relaterte personer til den angitte Personen, med relasjonstype og annen informasjon etter følgende regler:
  1. hvis den relaterte personen er folkeregistrert, så returneres kun dennes folkeregisteridentifikator (som så kan brukes til å gjøre oppslag på den relaterte personens øvrige Personopplysninger)
  2. hvis den relaterte personen IKKE er folkeregistrert, returneres dennes navn, nasjonalitet, fødselsdato og kjønn.
  3. hvis den relaterte personen er en verge, returneres folkeregisteridentifikator og navn.

Se Implementasjonsguiden for detaljer om relaterte personer.

Oppdatering av personopplysninger (Hendelser)

Personopplysninger vil bli endret i Persontjenesten med ujevne mellomrom (f.eks. når opplysninger endres i Folkeregisteret). Hver gang en opplysning endres i Persontjenesten, genererer den en Hendelse; et objekt/dokument som beskriver endringen. Hendelsen sendes ikke til Virksomhetene eller Systemene, men legges i en liste hos Persontjenesten som Systemet kan lese fra når det er ønskelig å sjekke etter oppdateringer.

 1. En av opplysningene om en Person i endres i Persontjenesten.
 2. Persontjenesten genererer en Hendelse som inneholder identifikatoren til Personen som er endret, og informasjon om hva slags endring dette er (hendelsestype), og legger Hendelsen til i en hendelsesliste
 3. Med visse mellomrom går Systemet til Persontjenesten og ber om listen over nye hendelser siden sist det spurte. Systemet bruker sitt Søkefilter for Hendelser i oppslaget, slik at hendelseslisten som returneres kun inneholder de hendelsestyper Systemet trenger, og dermed oppfyller dataminimeringsprinsippet
 4. Systemet går gjennom listen, og for hver Hendelse:
  1. sjekker om identifikatoren i hendelsen tilhører en person i sitt eget register (ellers forkastes hendelsen)
  2. vurderer hva slags aktiviteter det skal starte, basert på hendelsestypen
  3. ved behov, hent det nye Persondokumentet fra Persontjenesten med identifikatoren i hendelsen,
  4. utfør nødvendig aktivitet (f.eks. lagre nye opplysninger i eget register, håndtere dødsfall, se eksempler nedenfor)

Andre eksempler på brukstilfeller

Her kan du lese om eksempler på brukstilfeller.

Virksomheten får en ny pasient

 1. En person kontakter virksomheten for konsultasjon e.l. Personen kan gjøre rede for seg og identifisere seg.
 2. En systembruker søker opp personen i fagsystemet, men personen finnes ikke registrert fra før.
 3. Systemet gjør et søk i Persontjenesten (med angitte Returverdier)
  1. med personens fnr/dnr og får et unikt treff. Persontjenesten returnerer dataminimert persondokument, og systemet viser nødvendig informasjon om personen til systembrukeren
  2. med personens navn og bostedskommune e.l. og får tilbake en liste med mulige persondokumenter. Listen viser informasjon som kan bidra til å identifisere personen (adresse, fødselsdata, etc.). Systembrukeren konsulterer personen og velger riktig person fra listen.
 4. Systembrukeren ber systemet registrere personen som ny pasient
 5. Systemet lagrer all informasjon det har behov for om pasienten (sammen med helsedata, etc. som systembrukeren legger inn - Persontjenesten håndterer ikke dette).

Pasient får endret status i Folkeregisteret (f.eks. utflyttet, død, inaktiv)

Endret status kan for eksempel være utflyttet, død eller inaktiv. Les mer om mulige statuser for en person i FREG på Skatteetatens nettsider.

 1. En av virksomhetens pasienter får endret sin status i Folkeregisteret
 2. Persontjenesten mottar hendelsesinformasjon fra Folkeregisteret som sier at personen (pasienten) har fått ny status
 3. Persontjenesten genererer en Hendelse som inneholder folkeregisteridentifikator for personen som er endret, informasjon om hva slags statusendring dette er, og legger Hendelsen til i hendelseslisten
 4. Med visse mellomrom går Systemet til Persontjenesten og henter listen over nye Hendelser siden sist det spurte.
 5. Systemet går gjennom listen, finner denne (og andre) Hendelsen, sjekker om dette gjelder en av virksomhetens pasienter og vurderer hva slags aktivitet som eventuelt skal utføres som følge av statusendringen - f.eks. avslutning av status som pasient, kansellering av timeavtaler etc.

Pasient flytter

 1. En av Virksomhetens aktive pasienter flytter og melder fra om dette til Folkeregisteret
 2. Persontjenesten mottar hendelsesinformasjon fra Folkeregisteret som sier at personen (pasienten) har fått ny bostedsadresse
 3. Persontjenesten genererer Hendelse med personens folkeregisteridentifikator og hendelsestype = "endringIBostedsadresse"
 4. Persontjenesten legger hendelsen i hendelseslisten
 5. Systemet gjennomløper listen, finner hendelsen og sjekker typen, og beslutter at eget pasientregister skal oppdateres med den nye bostedsadressen
 6. Systemet henter det nye Persondokumentet til pasienten fra Persontjenesten (minimert iht. listen av Returverdier)Systemet henter ut den nye bostedsadressen fra dokumentet, oppdaterer sitt eget register med denne, og logger endringen og/eller varsler systembrukere