Gå til hovedinnhold

Informasjon til driftsleverandører

Virksomheter i helsetjenesten skal benytte Persontjenesten for å få oppdaterte opplysninger om personer. I det Persontjenesten tar over for PREG, står virksomhetene i fare for å miste sin tilgang til folkeregisteropplysninger.

For at du som driftsleverandør skal kunne bistå dine kunder med oppgradering av systemer og generell tilkobling til Persontjenesten, bør du ha satt deg inn i informasjonen som ligger ute til helsevirksomheter og systemleverandører. Informasjon om hva helsevirksomheter og systemleverandører må gjøre for å kunne koble sine fagsystemer mot Persontjenesten finner du på siden Kom i gang med Persontjenesten.

Beskrivelse av funksjonelt innhold i Persontjenesten finner du på siden Funksjonell beskrivelse.

Teknisk informasjon finner du på siden Teknisk beskrivelse.

Mer informasjon om juridiske forhold driftsleverandører må være klar over finner du på siden om juridisk informasjon, men det er spesielt verdt å merke seg leverandørers ansvar for innebygd personvern:
Helsevirksomhetene forholder seg til lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) med forskrifter og helselovgivningen som er basert på dette regelverket. Leverandører må spesielt ivareta kravet til innebygd personvern, og nye/endrede løsninger som implementeres må forholde seg til dette. Leverandøren må bistå dataansvarlige helsevirksomheter med å gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre effektiv gjennomføring av prinsippene for vern av personopplysninger, f.eks. dataminimering og integrere de nødvendige garantier i behandlingen og verne de registrertes rettigheter. Det innebærer å sikre at det som standard bare er personopplysninger som er nødvendige for hvert spesifikke formål med behandlingen, som behandles. Det handler f.eks. om:

  • mengden personopplysninger som behandles
  • omfang av behandling
  • lagringstid
  • tilgjengelighet

Vi vil legge ut mer informasjon til driftsleverandører på disse sidene, men hvis du har spørsmål utover det som står på sidene nevnt over, kontakt oss på e-post mfhelse@ehelse.no.