Gå til hovedinnhold

Norske kommuner har tatt i bruk elektronisk samhandling i pleie- og omsorgstjenesten

Samtlige kommuner bruker nå elektronisk journalsystem innen pleie- og omsorgstjenesten, og 422 kommuner (99 %) utveksler elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger (innleggelsesrapporter, henvisninger, utskrivningsklare pasienter, etc.), enten med fastlegen, sykehuset eller med begge parter.

Det viser sluttrapporten for prosjektet KomUT (Kommunal Utbredelse) som har pågått fra 2012-2014. Trafikken har økt kraftig i perioden, fra 14 000 pleie- og omsorgsmeldinger i 2012, til 240 000 meldinger i 2014.

Norsk Helsenett ble i 2012 bedt om å koordinere utbredelsen av elektronisk meldingsutveksling, med særlig fokus på kommunesektoren. For å lykkes med oppdraget etablerte Norsk Helsenett prosjektet KomUT hvor en rekke kommuner og kompetanseorganisasjoner har bidratt. Prosjektleder Heidi Slagsvold er glad for at økningen er så stor og at kommunene nå har tatt i bruk elektronisk samhandling.

- Det er målrettet arbeid som nå gir resultater. Elektronisk samhandling i helsesektoren fører til både bedre og mer informasjonsutveksling, noe som gir bedre kvalitet på pasientbehandlingen, sier Heidi Slagsvold i Norsk Helsenett.

Norsk Helsenett sentral i det videre arbeidet

I januar 2015 var 422 kommuner i gang med pleie- og omsorgsmeldinger. Dette utgjør en måloppnåelse på 99% for prosjektet. Økningen i samhandlingen har vært på mer enn 1 700%. KomUT har vært avgjørende som bindeledd mellom aktørene i helsesektoren (kommuner, sykehus og fastleger). I tillegg til å drive kompetansetiltak overfor kommunene, har prosjektet hatt en viktig pådriverrolle overfor alle samhandlingsaktørene.

Alle kommuner bruker nå elektronisk pasientjournal, noe som gjør at helsepersonell har fått et viktig verktøy for dokumentasjon knyttet til pasientbehandlingen. I fortsettelsen skal Norsk Helsenett ivareta koordinerings- og samordningsbehovet for nye oppgaver innen elektronisk samhandling i helsesektoren.