Gå til hovedinnhold

Norsk Helsenetts oppdrag for 2015

Helse- og omsorgsdepartementet ber Norsk Helsenett i 2015 legge vekt på aktiviteter knyttet til elektronisk meldingsutveksling, informasjonssikkerhet og drift av nasjonale tjenester. Oppdragsbrevet ble overlevert i foretaksmøte den 14. januar.

Det var statsråd Bent Høie som overleverte oppdragsbrevet til Norsk Helsenett. Trude Andresen, som har fungert som styreleder siden oktober 2014, ble oppnevnt til ny styreleder fram til neste foretaksmøte i juni 2015, mens Rune Espedal (styremedlem) ble oppnevnt som nestleder for samme periode.

Elektronisk meldingsutveksling

Vi skal bistå i å øke bruken av elektroniske meldinger, og vi vil ha et nasjonalt ansvar for forvaltningen av disse meldingene.

Informasjonssikkerhet

Vi skal sørge for en sikker IKT-infrastruktur for effektiv elektronisk samhandling mellom alle aktører i helse- og omsorgssektoren. I dette ligger blant annet å bidra til å drifte og videreutvikle de helseadministrative registrene samt bistå Helsedirektoratet med å utvikle nasjonale tjenester for identitetsforvaltning, logging og tilgangsstyring.

Vi har også ansvaret for fortsatt drift og videreutvikling av HelseCSIRT (Computer Security Incident Response Team), sektorens felles kompetansesenter for informasjonssikkerhet.

IKT-infrastruktur og drift av nasjonale tjenester

Vi skal være en pådriver for sikker og kostnadseffektiv samhandling, og skal bidra i arbeidet med å utvikle fremtidsrettede digitale tjenester. Det betyr blant annet at vi fortsatt skal drifte Helsenorge-portalen, Adresseregistret og de andre registrene vi har ansvar for, på en sikker, stabil og effektiv måte. Vi skal dessuten fortsette å forbedre helsenettet med solide tjenester, samt videreutvikle testsenteret.

Stortinget har bevilget 120 231 000 kroner til Norsk Helsenett for 2015. Innen 16. februar skal vi gå gjennom oppdragene, vurdere bevilgningen og komme med forslag til hvordan vi vil fordele midlene mellom de ulike oppgavene.

I oppdragsbrevet legger Helse- og omsorgsdepartementet til grunn at vi skal bidra i oppfølgingen av stortingsmeldingen Én innbygger – én journal, en stortingsmelding om digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren.