Gå til hovedinnhold

Nasjonal e-helsetrategi

En felles nasjonal e-helsestrategi mot 2022 staker ut veien for at Helse-Norge går samlet mot målet om Én innbygger- én journal. Den nasjonale strategien vil være et godt grunnlag for Norsk Helsenetts strategi 2022.

Bilde av en operasjon.

E-helsestrategien 2017-2022 er utarbeidet av Direktoratet for e-helse i samarbeid med helsesektoren. I strategien presenteres et samlet mål om å digitalisere helse- og omsorgstjenesten, slik at den skal oppleves bedre, enklere og mer helhetlig for innbyggerne. Digitaliseringen skal øke kvaliteten i helsetjenestene og dermed bidra til at innbyggerne i Norge får mer helse for hver krone.

Strategien peker på at helsetjenesten består av mange ulike systemer som ikke kommuniserer tilstrekkelig med hverandre. Behovet for nasjonal styring og felles innsats har derfor vært ønsket.

– Med denne strategien tar vi grep for å samle og styre IKT-utviklingen slik at Helse-Norge går i en samlet og riktig retning mot målet om Én innbygger – én journal, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.

Sentrale oppgaver for Norsk Helsenett 

– Norsk Helsenett er i dag en nasjonal drifts- og tjenesteleverandør, som leverer stabil drift og som helsesektoren har tillit til. NHN er tungt involvert i den nye strategiens satsingsområder på disse feltene, og ikke minst som pådriver og tilrettelegger for økt digital samhandling i sektoren, sier Thomas Bagley, viseadministrerende direktør i NHN.

Bilde av Thomas Bagley.

Thomas Bagley er viseadministrerende direktør i Norsk Helsenett. 

Den nasjonale e-helsestrategien peker på flere sentrale utfordringer som må løses nasjonalt. Noen må løses på kort og mellomlang sikt, før en felles nasjonal løsning for elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system er på plass.

– Når det gjelder arbeidet fremover ser vi at det i økende grad forventes at vi sørger for nasjonale IKT- løsninger som bidrar til å gjennomføre visjonen Én innbygger- én journal. E-helsestrategien som nå er lagt frem danner et godt grunnlag, og vil være førende, når vi nå starter arbeidet med Norsk Helsenetts strategi 2022, sier Bagley.