Gå til hovedinnhold

Leverer arkivtjenester til helseforvaltningen

Fra 1. juni er det Norsk Helsenett som er ansvarlig for å levere tjenester innen arkiv og dokumentforvaltning til ni etater i den sentrale helseforvaltningen.

Den nye tjenesten sørger for felles postmottak for Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Norsk Pasientskadeerstatning, Statens legemiddelverk og Pasient- og brukerombudet.

Fra 1. juni bli er det Norsk Helsenett (NHN) som åpner posten, kategoriserer, skanner og gjør filene tilgjengelig for de enkelte etatene. Dette betyr også at fra nå får alle etatene posten sin digitalt.

Samtidig har NHN overtatt oppgaver for arkiv- og dokumentforvaltning for fem av virksomhetene: Direktoratet for e-helse, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Pasient- og brukerombudet og Statens strålevern. Arkivtjenesten utfører de samme oppgavene som i virksomhetene før tjenesten ble overført til NHN, som registrering, journalføring og andre driftsoppgaver knyttet til arkiv.

Etableringen av denne tjenesten sluttfører oppdraget som Regjeringen ga Norsk Helsenett om å opprette et tjenestesenter for den sentrale helseforvaltningen innen anskaffelser, IKT brukerstøtte og arkiv/dokumentforvaltning. 

Målet med omorganiseringen er å effektivisere tjenestene og bidra til mer solide fagmiljøer. Dette er et ledd i Regjeringens vedtak om effektivisering og redusert ressursbruk knyttet til administrative tjenester i helseforvaltningen.