Gå til hovedinnhold
KomUT 2018-

Mandat

Beskrivelse av KomUTs mandat i inneværende periode.

KomUT-prosjektet med tilhørende kompetansenettverk har følgende mål for 2018-2020.

 1. Bidra i forvaltning og videreutvikling av elektronisk meldingsutveksling:
  1. Bidra til at kommunene benytter tilgjengelige elektroniske meldinger (basismeldinger og dialogmeldinger) innen tjenestene:
   • Pleie- og omsorg
   • Helsestasjon
   • Legevakt
   • ØHD (Øyeblikkelig hjelp døgntilbud)
   • Psykisk helse
   • Ergoterapi
   • Fysioterapi
  2. Bidra til at kommunene innfører enhetlig bruk av tjenestebasert adressering
  3. Bidra i arbeidet med å utvikle nye meldingsstandarder og sørge for effektiv pilotering og innføring av meldingsstandarder som er prioritert i Produktstyret
  4. Utarbeide veiledere og informasjonsmateriell for de ulike tjenestene basert på behov fra sektoren
  5. Bidra i arbeidet med å videreutvikle Meldingsvalidatoren i tråd med sektorens behov. (f.eks. informasjon om meldingstype/versjon i konvolutt)
  6. Bidra i arbeidet med å realisere gevinster av tiltakene i FIA Samhandling i tråd med roller og ansvar i prosjektets rammeverk for gevinstrealisering
 2. KomUT skal bistå Direktorat for e-helse, prosjekt Legemidler og kjernejournal til PLO, i arbeidet med å innføre kjernejournal, e-resept og pasientens legemiddelliste i pleie- og omsorgstjenesten. Arbeidet vil følge tidsplanen til prosjekt Legemidler og kjernejournal til PLO og består av følgende bidrag:
  • Bidra med innspill til utvikling av løsninger for pleie –og omsorgstjenesten
  • Delta i pilotering av løsningene når disse er klare
  • Bidra med å bredde løsningene når disse er klar for implementering
 3. Bidra til at velferdsteknologi blir en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene i henhold til de nasjonale anbefalingene/føringene (Velferdsteknologiprogrammet):
  • Legge til rette for velferdsteknologiske løsninger via KomUT-nettverket
  • Spre kunnskap om velferdsteknologi via KomUT-nettverket
  • Bidra til gode modeller for innføring og bruk av velferdsteknologi
 4. Digital innbyggertjenester (DigiHelse)
  • Bidra med å finne gode innføringsmodeller for prosjektet
  • Spre kunnskap om løsningen og bidra til at kommuner tar i bruk løsningen

KomUT-nettverkene må være åpne for å påta seg andre nasjonale tiltak i prosjektperioden, men må ut fra hver enkelt forespørsel vurdere oppgavens omfang og hvilke ressurser/midler nettverket har og får til rådighet.