Gå til hovedinnhold
KomUT 2015-2017

Mandat

Beskrivelse av KomUTs mandat for perioden 2015-2017.

 1. Bidra i forvaltning og videreutvikling av elektronisk meldingsutveksling:
  1. Øke kvaliteten i bruken av meldinger
   • Alle kommuner skal ha korrekt og oppdatert informasjon i Adresseregisteret, knyttet til egen virksomhet
   • Pleie- og omsorgssystemet i alle kommuner skal kunne søke og laste ned informasjon fra Adresseregisteret
  2. Bidra til at kommunene benytter bredden av tilgjengelige elektroniske meldinger innen de områdene som dekkes av EPJ-systemene.
   • Innen 31.12.17 skal alle kommuner i de systemene hvor dette er tilrettelagt, benytte meldingsutveksling (basismeldinger og pleie- og omsorgsmeldinger) innen tjenestene:
    • Pleie- og omsorg
    • Helsestasjon
    • Legevakt
    • ØHD (Øyeblikkelig hjelp døgntilbud)
    • Psykiatri
    • Ergoterapi
    • Fysioterapi
  3. Bidra til å utarbeide veiledere og informasjonsmateriell for de ulike tjenestene basert på behov fra sektoren
  4. KomUT skal bistå Direktorat for e-helse, prosjekt "FIA-Samhandling", i arbeidet med å presisere, utarbeide og innføre enhetlig bruk av:
   • Tjenestebasert adressering
   • Apprec og kopimottak
   I tillegg skal KomUT gi innspill til planer med betydning for KomUTs arbeid som FIA-Samhandling utarbeider. Eksempler på dette kan være
   • Ny nasjonal forvaltningsmodell
   • Nye moderniseringstiltak
 2. KomUT skal bistå Direktorat for e-helse, prosjekt Kjernejournal, i arbeidet med å innføre Kjernejournal i den kommunale helsetjenesten. Arbeidet vil følge tidsplanen til prosjekt Kjernejournal og består av følgende bidrag:
  1. Bidra med å finne møtearenaer mellom prosjektet og aktuelle brukere av kjernejournal p.t. legevakt, fastleger og kommunens IKT-tjenester
  2. Bidra med innspill til utvikling av løsningen for pleie –og omsorgstjenesten
 3. Bidra til at velferdsteknologi blir en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene i henhold til de nasjonale anbefalingene/føringene (program Velferdsteknologi).
  1. Legge til rette for velferdsteknologiske løsninger i KomUT- nettverket
  2. Spre kunnskap om velferdsteknologi via KomUT-nettverket
  3. Bidra til gode modeller for innføring og bruk av velferdsteknologi

I tillegg til de eksplisitt nevnte oppgavene og målsettingene, benyttes nettverket til utstrakt rådgivning og deltagelse i nasjonale aktiviteter.