Gå til hovedinnhold
Tjenestebasert adressering

Spørsmål og svar

Sprørsmål og svar knyttet til tjenestebasert adressering fordelt på ulike målgrupper.

Finner du ikke svar på det du lurer på her kan du sende e-post til digitalsamhandling@nhn.no.

Generelle

Hvorfor vil e-resept beholde dagens adressering og ikke fullt gå over til tjenestebasert adressering?

E-resept benytter i dag standardiserte tjenestetyper i deler av e-reseptsamhandlingen, men er ikke i henhold til alle deler av standarden for tjenestebasert adressering. Det er planer om at Sentral forskrivningsmodul (SFM) skal tas i bruk for e-resept med utprøving fra Q3-2020, noe som gjør bruk av tjenestebasert adressering overflødig i kommunikasjonen med e-resept. Planlagt innføring av SFM gjør at det ikke hensiktsmessig å innføre TBA for e-resept, selv om dette medfører at virksomheter i en avgrenset tidsperiode må opprettholde flere adresseringsmetoder inntil SFM er tatt i bruk.

Hvorfor skal alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten ta i bruk tjenestebasert adressering?

For å sikre at en melding kommer frem til riktig mottaker, er det nødvendig med klare regler for hvordan meldinger skal adresseres. Standard for tjenestebasert adressering skal sørge for at meldinger kommer frem til korrekt mottaker og ikke forsvinner på veien mellom avsender og mottaker. Standarden understøtter regelverket knyttet til taushetsplikt og organisering av virksomheter. Ved tjenestebasert adressering vil meldinger adresseres på virksomhetsnivå i stedet for personnivå. Behov for å angi spesifikke helsepersonell ved navn gjøres gjennom bruk av kontaktopplysninger i fagmeldingen (HITS 1174:2017).

Kan fastlege eller lege tilknyttet en fastlegevirksomhet og som har vakt i legevaktstjenesten, benytte fastlegevirksomheten sitt EPJ-system for sending av elektroniske meldinger?

Legevakten har samme plikt til å ha et journalsystem som andre virksomheter som yter helsehjelp, jf. pasientjournalloven § 8. Leger med fastlegehjemmel eller som er tilknyttet en fastlegehjemmel, og som opptrer som legevaktslege skal ikke journalføre informasjon om pasienter som behandles i legevakten i fastlegevirksomhetens EPJ-system, med mindre det er inngått særskilt avtale om samarbeid om behandlingsrettede helseregistre, jf. pasientjournalloven § 9.

Kan vi ha flere EDI-adresser per fagsystem?

Nei, det er ikke mulig å ha flere EDI-adresser på samme installasjon av fagsystem. (HER-id på tjenesteadressen din er mottaker av posten.)

Kan vi ha både personer og tjenester (kommunikasjonsparter) registrert samtidig i Adresseregisteret?

Ja, men dette gjelder kun i en overgangsfase, siden det KUN skal være fastleger som skal være registrert med person.

NB! Merk at dersom man har kommunikasjon med NAV og E-resept så må man ikke fjerne personbaserte oppføringer i Adresseregisteret.

Hvordan benytter vi feltet "annen stedsangivelse" i Adresseregisteret?

Feltet kan benyttes til å spesifisere: lokalisering, tjenesteområde eller regional/nasjonal tjeneste (i form av beskrivende egennavn). Feltet skal ikke benyttes til å oppgi navn på personer.

Kan vi beholde samme HER-id når vi endrer tjeneste?

  • Dersom dere skal flytte tjenesten fra en virksomhet til en annen så kan dere ikke beholde HER-id.
  • Dersom navnet på tjenesten endres, så beholdes HER-id (dette utføres av NHN)
  • Dersom en tjeneste endrer kodeverk, kan HER-id beholdes (dette utføres av NHN)

Hvordan registrerer vi tjenester på private virksomheter i Adresseregisteret?

Se veileder for registrering av private virksomheter i Adresseregisteret. (MERK! Hvordan EPJ-systemet benyttes legger føringer for hvordan registreringen i Adresseregisteret skal være)

Kommune

Hvordan registrerer vi interkommunale tjenester?

Registrer tjenesten på vertskommunen og benytt funksjonaliteten "dekningsområde" i Adresseregisteret for å legge til de kommunene som er med i det interkommunale samarbeidet for den enkelte tjenesten. I en overgangsperiode må feltet "annen stedsangivelse" fylles ut med kommuner som inngår i samarbeidet (ikke vertskommune).

Vår kommune har kommunal og privat fysioterapeut i samme EPJ, hvordan skiller vi på dette?

Det er kun den kommunale tjenesten som skal føres opp under kommunen. Den private fysioterapeuten må ha eget fagsystem/installasjon og egen oppføring i Adresseregisteret. (Se spørsmål; Hvordan registrerer vi tjenester på private virksomheter i Adresseregisteret).

Helsestasjonen (eller andre) bruker samme system som det kommunale legekontoret, hvilken oppføring skal denne/disse tjenestene ha?

  • Alle legekontor skal ligge med egen oppføring i Adresseregisteret.
  • Alle øvrige kommunale helsetjenester skal registreres under den kommunale oppføringen i AR.
  • De kommunale tjenestene skal ikke være registrert som person.

Ta kontakt med din koordinator i Kompetansenettverk for e-helse (tidligere Kom-UT) så vil de bistå. https://nhn.no/komut-kommunal-utbredelse/

Vår kommune skal slå seg sammen f.o.m 01.01.2020, hva må vi gjøre?

Se Veileder for kommunesammenslåing. Se oversikt over kommuner som skal slå seg sammen (PDF).

Fysioterapeuter, avtalespesialister, tannleger, osv (se for øvrig generelle spørsmål og svar)

Hvordan kan de som ønsker å komme i kontakt med «meg» vite hvor jeg jobber når jeg ikke har navnet mitt i AR?

Adresseregisteret kan ikke benyttes som oppslagsverk for å finne ut hvor den enkelte helsearbeider jobber.

Statlige aktører

Kan jeg kommunisere TBA med NAV, e-resept og HELFO?

Dersom du har kommunikasjon med noen av de ovennevnte aktørene skal dagens kommunikasjonsoppsett beholdes inntil videre.