Gå til hovedinnhold
Tjenestebasert adressering

Varsel

På denne siden vil varsel sendt til virksomheter og leverandører i forkant av endringer i Adresseregisteret bli arkivert etter utsendelse.

Viktig melding

For å unngå uheldige hendelser knyttet til kobling mellom Volven og Adresseregisteret (AR) i perioden for innføring av Standard for tjenestebasert adressering vil synkroniseringen midlertidig stoppes.

Volven er master for kodeverk som ligger i AR og en oppdatering av endringer som gjøres i Volven har inntil nå foregått automatisk. Når vi nå skal i gang med mange endringer i forbindelse med innføring av del 3 av standarden for tjenestebasert adressering, har vi behov for mer kontroll på endringene som skal gjennomføres. Endringene i AR må være i tråd med sektorens og NHNs planer for innføringen og derfor stoppes synkroniseringen på kodeverkene mellom AR og Volven mandag kveld 11.06.18 og på ubestemt tid. NHN vil ha et tett samarbeid med Avdeling standardisering i Direktoratet for e-helse mtp. endringer som må gjøres.

I tillegg til at vi stopper synkroniseringen, vil vi også tilbakeføre noen av endringene som allerede er gjort på grunn av tidligere synking. Det betyr at vi tilbakefører navn på virksomhetstypene inntil videre. I praksis betyr dette at enkelte virksomhetstyper beholdes og at virksomhetstypene vil ha følgende (gamle) navn inntil vi får en styrt endring jmf NHNs og virksomhetenes innføringsplaner:

Virksomhetstype fra kodeverk 9040

101 Helseforetak/private sykehus
102 Kommune
103 Privatpraktiserende autorisert helsepersonell
104 Privat røntgeninstitutt
105 Privat laboratorium
106 Privat rehabiliterings- og opptreningssenter
107 Distriktsmedisinsk senter (UTGÅR, Kommunale tjenester skal registreres under de respektive kommunene og spesialisthelsetjenester skal registreres under helseforetak)
108 Apotek
109 Bandagist
110 Tannlege/Tannhelse
111 Fylkeskommunal tannhelsetjeneste (UTGÅR, Skal registreres som tannlege/tannhelse)
112 Nasjonalt register (UTGÅR, Skal registreres som Statlig forvaltning)
113 Statlig forvaltning
114 Interkommunal virksomhet
115 Øvrig virksomhet som ikke yter helsehjelp (dekker forsikringsselskap mv.)
116 Annen privat aktør som yter helsehjelp (dekker fysioterapeuter, medisinske sentre, avtalespesialister mv.) NB! NHN er tilbakeholdne med å registrere på denne virksomhetstypen inntil videre da det må koordineres med sektoren at man kan kommunisere mot virksomhetstypen og at aktørene er i stand til å håndtere tjenestebasert adressering jmf standardengu.

Varsler