Gå til hovedinnhold

Spørsmål og svar

Her finner du spørsmål og svar om innføring av e-helsestandarder.

Hvorfor skal virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten bruke obligatoriske standarder i meldingsutvekslingen?

Elektronisk meldingsutveksling er den viktigste samhandlingsformen mellom virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten. Standarder er en forutsetning for trygg deling og gjenbruk av informasjon mellom virksomheter som samhandler elektronisk. De obligatoriske standardene vil øke kvaliteten og effektiviteten, samt ivareta pasientens rettigheter og pasientsikkerhet bedre.

Vil elektronisk meldingsutveksling bli overflødig når helsesektoren tar i bruk nye samhandlingsløsninger som Helseplattformen, AKSON, dokumentdeling og datadeling?

Elektronisk meldingsutveksling vil fortsatt være en viktig samhandlingsform selv om nye samhandlingsløsninger tas i bruk. Meldingsutveksling vil være en viktig del av AKSON og Helseplattformen sin løsning. Dokument- og datadeling vil bli benyttet til nye løsninger der man har slike behov, men meldingsutveksling vil fortsatt benyttes.

Hvorfor må innføring av meldingsstandarder være koordinert nasjonalt?

Virksomhetene må benytte samme versjon av en standard for at meldingsutvekslingen skal fungere. Fordi det er mange aktører i helse- og omsorgstjenesten må innføring koordineres. Hvis virksomheter som sender og mottar meldinger bruker ulike meldingstyper og -versjoner i samhandlingen kan meldingsutvekslingen stoppe opp.

Hva er en overgangsperiode?

En overgangsperiode er tidsrommet for innføring av en ny meldingsversjon. Perioden starter med en dato der alle skal kunne motta en gjeldende meldingsversjon. Innen sluttdato skal alle kunne sende gjeldende meldingsversjon. Etter sluttdato skal ikke andre versjoner av gjeldende melding benyttes.

Hvorfor må virksomhetene følge overgangsperioder med fastsatte datoer for mottak og sending av meldingsstandarder som er under innføring?

Overgangsperioder med dato for mottak er satt for å sikre at alle virksomheter har gjort nødvendige systemoppgraderinger slik at de kan motta den/de meldingsstandardene som er under innføring. Det er viktig at alle forholder seg til dato satt for støtte av mottak ettersom det er enkelte EPJ-systemleverandører som kun støtter mottak av én versjon av en meldingsstandard. Dersom ikke alle virksomheter støtter mottak innen fristen som er satt i overgangsperioden kan dette føre til at meldingsutvekslingen stopper opp. NHN ber derfor om at eventuelle forsinkelser blir informert om så tidlig som mulig.

Alle virksomheter må i tillegg forsikre seg om at de ikke tar i bruk en ny meldingsstandard (sending) før dato for mottak som er satt i overgangsperioden. Dersom ny meldingsstandard tas i bruk før dato for mottak i overgangsperioden er det ikke sikkert at mottaker støtter mottak av denne meldingen og det kan derfor ikke garanteres at den aktuelle meldingen kommer frem til mottaker.

Kan virksomheter benytte meldingsstandarder som er under innføring før overgangsperioden starter?

Hvis en virksomhet vil ta i bruk en standard før overgangsperioden starter må bilaterale avtaler være inngått med samhandlende virksomheter for at man kan være trygg på at den aktuelle meldingen kommer frem til mottaker.

Må virksomheter i helse- og omsorgstjenesten overholde nasjonale planer for innføring?

Nasjonal koordinert innføring er iverksatt for å sikre at virksomhetene tar i bruk standarder fastsatt av myndighetene. De nasjonale planene og besluttede datoer for innføring er basert på virksomhetenes egne planer for innføring. Den nasjonale koordinerte innføringen skal gi tilstrekkelig støtte og forutsigbarhet for at både virksomhetene og deres systemleverandører er i stand til å overholde datoer og tidsrammer som er satt.

Kan virksomheter søke unntak for bruk av obligatoriske standarder?

For virksomheter som er omfattet av de nasjonale koordinerte innføringsplanene vil det i utgangspunktet ikke innvilges unntak fra disse kravene.

Hvorfor kan ikke lokale versjoner av meldingsstandarder brukes?

Bruk av mange lokale varianter kan utgjøre en fare for pasientsikkerheten fordi avsender av en melding ikke kan være trygg på at mottaker kan lese hele innholdet i meldingen. Det blir vanskelig for helsepersonell å vite hvilke varianter som de skal bruke. Det blir økt kompleksitet for EPJ- leverandørene å implementere lokale varianter.