Gå til hovedinnhold

Grunndata

Grunndata inneholder informasjon om organisasjoner og personell i helse- og omsorgssektoren. Få tilgang til aktuelle registre som Register over Enheter i Spesialisthelsetjenesten (RESH), Legestillingsregisteret (LSR), Helsepersonellregisteret (HPR), Adresseregisteret m.m.

Adresseregisteret (AR)

NHN-adresseregister er helse- og omsorgssektorens verktøy for presis adressering av elektroniske meldinger, og inneholder alle helsenettets kommunikasjonsparter. Norsk Helsenett registrerer grunnleggende data om virksomhetene som knytter seg til helsenettet. Ved registrering tildeles hver enkelt kommunikasjonspart en unik identifikator (HER-id) som benyttes for å sikre at meldingen sendes til rette vedkommende – i riktig rolle. Virksomhetene har selv ansvar for å ferdigstille og vedlikeholde egne adresser, samt informasjon om tjenester og autorisert personell.

Store deler av helsesektoren er nå tilgjengelig i Adresseregisteret. Høsten 2014 er det satt i gang ekstra aktivitet for å sikre at alle sentrale aktører blir registrert med korrekt og oppdatert informasjon. Alle kommunikasjonsparter skal ha registrert elektronisk adresse og postadresse. I tillegg er det ønskelig at kontaktopplysninger som besøksadresse, telefonnummer og e-post registreres pr. tjenestested, dersom det er tilgjengelig.

Fastlegeregisteret (FLR)

Fastlegeregisteret gir en oversikt over alle landets fastleger. Registeret viser tilknytningen mellom den enkelte fastlege og innbygger.

Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for fastlegeordningen, som eies av kommunen. Det er etablert et fastlegeregister som blant annet gir oversikt over alle landets fastleger med informasjon om listelengde og åpen eller lukket liste. Det er HELFO som administrerer fastlegeordningen.

For ytterligere informasjon se https://ehelse.no/grunndata/fastlegeregisteret

Fastleger og vikarer har tilgang til manuell nedlasting av sine lister via en web-portal på https://fastlegelister.nhn.no. For å få tilgang til denne trenger man brukerkonto for å logge på. Beskrivelse av hvordan listene lastes ned finner du under spørsmål og svar.

Helsepersonellregisteret (HPR)

HPR er helsemyndighetenes sentrale register over alt helsepersonell med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven, og veterinærer med autorisasjon eller lisens etter dyrehelsepersonelloven.

Registeret eies og vedlikeholdes av Helsedirektoratet, mens databasen og de web-baserte brukergrensesnittene driftes av Norsk Helsenett. Vi distribuerer HPR-data i helsenettet – ved å gjøre HPR tilgjengelig for nedlasting fra nettsidene våre, og ved å tilby web-service-oppslag.

Alle sykmeldinger og resepter skal sjekkes mot HPR for å finne ut om utsteder hadde nødvendig autorisasjon da dokumentet ble signert. Om man ikke finner en godkjent autorisasjon knyttet til utstederen, vil sykmeldingen eller resepten bli avvist.

Legestillingsregisteret (LSR)

Legestillingsregisteret er en søkbar oversikt over leger i den offentlige spesialisthelsetjenesten, samt fastleger i primærhelsetjenesten. Registeret viser hvilke stillinger som disponeres av de enkelte virksomhetene. Legestillingsregisteret inneholder også oversikten over hvilke virksomheter som har godkjenning som utdanningsinstitusjon for Leger i Spesialisering (LiS).

Register for enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH)

I RESH vedlikeholdes det administrative organisasjonskartet for den statlig finansierte spesialisthelsetjenesten i Norge, med detaljert beskrivelse av tjenestene som tilbys i kliniske enheter ved hjelp av et kodeverk for spesialisthelsetjenesten (OK2007 versjon 2.0). I tillegg blir alle kliniske enheter knyttet til en bedrift, slik at man kan se eksakt hvilke behandlingssteder disse fordeler seg til.

Den enkelte enhet som registreres i databasen får tildelt en unik identifikator kalt RESH-id. Uttrekk fra databasen eller oppslag i RESH forteller hvor enheten med en bestemt RESH-id til enhver tid befinner seg. Bruk av kodeverk og retningslinjer for registrering sikrer at enhetene med lik virksomhet blir sammenlignbare. Enheter med klinisk virksomhet oppgir RESH-id i sine rapporter om aktivitet, kvalitet og ventelister til Norsk Pasientregister (NPR) og Statistisk Sentralbyrå (SSB). Med RESH-id plasseres innrapporterte data til riktig foretak og behandlingssted på grunnlag av uttrekk fra RESH. RESH bidrar dermed til god statistikk og bedre styringsinformasjon. De administrative organisasjonskartene er typisk informasjon til bruk i foretakenes ledelsesinformasjonssystemer (LIS), mens NPR og SSB er mest interessert i plasseringen av kliniske enheter til behandlingssted.

Statlig eide foretak og større private virksomheter som har avtale med de regionale helseforetakene har selv ansvar for å vedlikeholde beskrivelsen av egen virksomhet i RESH.

Bedriftsregisteret

Bedriftsregisteret er helse- og omsorgssektorens kopi av Bedrifts- og foretaksregisteret.

24 20 00 00

Alltid tilgjengelig - 24/7 hele året

Gå til

Følgende lenker er kun tilgjengelig fra maskiner knyttet til Helsenettet:

Veiledning

Spørsmål og svar

Administrator ved den enkelte virksomhet oppretter og vedlikeholder organisasjonstreet i RESH.

Private avtalespesialister kontakter Norsk Pasientregister for registrering og tildeling av RESH-id på npr@helsedir.no

Årsaken til meldinga er at det er knyttet tjenester til enhenten, siden tjenester bare skal ligge på løvnodene gir dette feil.

Problemet løses ved å deaktivere feilregistrerte tjenester på enheter som ikke er løvnode.

​​Alle enheter er selv ansvarlige for at sine opplysninger er korrekte. Dette gjøres gjennom egen brukerkonto som tildeles av Norsk Helsenett.

​Ta kontakt med kundesenteret om du mangler brukerkonto, passord eller ønsker hjelp med å registrere eller oppdatere informasjon.

Et felles nasjonalt register sikrer presis adressering. Behovet for lokal forvaltning og lokale kopier med individuelle ulikheter forsvinner.

​Når en ny virksomhet tilknyttes helsenettet, gjør Norsk Helsenett følgende:

 • Vi oppretter virksomheten i Adressere​gisteret, med det organisasjonsnummeret vi har i vår kundeavtale med virksomheten. Navn og adresser hentes inn fra Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene - ved registrering tildeles virksomheten en unik identifikator (HER-id).
 • Vi registrerer den EDI-adresse som kunden har fått i helsenettet (hvis virksomheten har kun en).
 • Vi oppretter en brukerkonto som gir adgang til komplettering og vedlikehold av virksomhetens egen informasjon i Adresseregisteret (Kommunikasjonsparter (=avsendere/mottakere), EDI-adresser, sertifikatinformasjon,...).
 • Vi sender kontoens brukernavn og passord til virksomhetens kontaktperson pr. brev eller i e-post.

Virksomheten har siden selv ansvar for å komplettere informasjonen om sine kommunikasjonsparter (avsendere/mottakere) i Adresseregisteret, og å holde informasjonen oppdatert når det skjer relevante endringer i deres adresser eller sertifikater. Veiledning for ulike virksomheters registrering og vedlikehold finnes på våre nettsider.​

Fra en PC som er koblet til Helsenettet gå til https://register.nhn.no/Fastlegelister/ og logg inn med egen brukerkonto.

Slik laster du ned filene du vil ha:

 1. Velg de filene du vil laste ned ved å trykke på ned lille boksen til venstre for fila du vil ha. Du kan laste ned flere fra samme legekontor, og du kan se innholdet ved å trykke på print.
 2. Trykk på "last ned", da vil de valgte filene blir lagret i en zip-fil. Og nedlasting vil starte.
 3. Du må velge hvor du vil at zip-filen skal lagres. Det er browseren du bruker som ber deg velge dette.
 4. Når du har lagret filen der du vil, kan du åpne den der du lagret den.

Det du får er en zip-fil som inneholder alle filene du ønsket å laste ned. Trenger du mer hjelp kan du se Microsoft sin hjelp med zip filer

Slik skriver du ut listene på skriver:

 1. Trykk print på listen du vil skrive ut. Et nytt vindu eller tab vil åpne seg med listens innhold i utskriftsvennlig format.
 2. Bruk browserens utskriftsmulighet. (Trykk Ctrl+P i IE og Chrome)
 3. Følg anvisningene for å velge printer og skriv ut.