Gå til hovedinnhold
Her får du informasjon om hvordan du kan få ditt fagsystem integrert med de nasjonale e-helseløsningene

Godkjenningsprosess for oppkobling mot nasjonale e-helseløsninger

E-resept, kjernejournal og helsenorge.no er en del av de nasjonale e-helseløsningene som NHN drifter og forvalter.

For deg som er helsepersonell: Dersom du ønsker støtte for e-resept, kjernejournal og helsenorge.no i ditt fagsystem, må du kontakte din systemleverandør.

NHN bistår systemleverandører som ønsker å tilby sine kunder støtte for de nasjonale e-helseløsninger, og sørger for kvalitetssikring av systemintegrasjonen gjennom en godkjenningsprosess.

Godkjenning av integrasjonen mellom et fagsystem og en nasjonal e-helseløsning er et samarbeidsprosjekt mellom systemleverandør og Norsk Helsenett (NHN). Vi krever godkjenning av en integrasjon før den kan tas i bruk, for å redusere risiko for feil i samhandlingskjeden og dermed styrker vi pasientsikkerheten ved bruk av fagsystemet.

En systemintegrasjon skal oppfylle og ivareta NHNs tekniske og funksjonelle krav til integrasjon med nasjonale e-helseløsninger. Hensikten med kravene er å sikre riktig bruk av de nasjonale løsningene og å styrke kvaliteten i fagsystemet som får bruke kvalitetssikret informasjon. Kravsettet gjelder for alle aktører. Når fagsystemet har utviklet integrasjon, må den dokumenteres og testes grundig av systemleverandør. Deretter akseptansetestes fagsystemets integrasjon i NHNs testmiljø. Etter akseptansetest følges kontrollert utprøving i produksjonsmiljø hvor aktørens brukervirksomheter tar i bruk ny funksjonalitet under overvåkning av NHN. Integrasjon i fagsystemet godkjennes for innføring og kan breddes i markedet etter at kriterier i utprøvingsperioden er innfridd.

Henvendelse 

Henvendelse initieres når NHN har mottatt utfylt spørreskjema.

Skjemaet må lastes ned, utfylles og sendes per e-post til kundesenter@nhn.no sammen med en overordnet beskrivelse av løsningen som skal integreres.

Godkjenning av NHNs bruksvilkår er en forutsetning for å ta i bruk de nasjonale e-helse løsningene, og bør gjennomgås av aktør ved henvendelse. 


Henvendelsesfasen avsluttes med at NHN bekrefter at systemleverandøren er i prosess for godkjenning og NHN tildeler ressurser som skal bistå underveis. Prosessleder er NHNs prosjektleder og kontaktperson gjennom godkjenningsperioden, og initierer et oppstartsmøte for å planlegge veien videre.

Planlegging og gjennomføring

Ved oppstart legger vi en felles tidsplan, for å sikre et effektivt godkjenningsløp. Vi setter opp milepæler og nødvendige aktiviteter, som må overholdes. Aktør vil få tilgang til et samhandlingsområde med nødvendig informasjon for å starte integrasjonsutvikling. Systemleverandør utvikler og tester integrasjon for sitt fagsystem som ivaretar definerte krav, samtidig som dokumentasjon utarbeides.

Dokumentasjon skal dekke både den tekniske løsningen, grundig systemtest med ende-til-ende fokus og planer for utprøving og innføring. Det forventes at det utarbeides opplæringsmateriell som sikrer riktig bruk av den nasjonale løsningen, og at drift og forvaltning av løsningen er grundig beskrevet. En risiko- og sårbarhetsanalyse for integrasjonen må være gjennomført i henhold til krav i Norm for informasjonssikkerhet.

Eksempler på dokumentasjon som må leveres inkluderer:

  • Verifikasjon av krav
  • Løsningsbeskrivelse
  • Strategi og plan for innføring
  • Systemtestrapport
  • Bekreftelse på at opplæringsmateriell, og drifts- og forvaltningsmodell er utarbeidet
  • Bekreftelse på at ROS-analyse for den aktuelle integrasjonen er gjennomført

Når alle leveranser i denne utviklingsfasen er godkjent, forbereder partene seg til neste fase, som er oppstart akseptansetest. Det forventes at integrasjonen er ferdig utviklet og klar for produksjonssetting før dette. Vår erfaring er at fasen for planlegging og gjennomføring er den mest omfattende, avhengig av type integrasjon og utvikling som kreves for det enkelte fagsystemet.

Akseptansetest 

Hensikten med akseptansetest er å bekrefte at fagsystemets integrasjon tilfredsstiller definerte krav, at den ikke genererer feil i samhandlingskjeden og at pasientsikkerheten ikke påvirkes negativt. En avsluttet og godkjent akseptansetest, sammen med innlevert dokumentasjon, er utgangspunkt for beslutning om oppstart utprøving i produksjonsmiljø. Godkjent dokumentasjon oppdateres i tråd med implementerte endringer i løpet av akseptansetestperioden.

Selve akseptansetesten i NHNs testmiljø kan ta fra én dag til flere uker, avhengig av kompleksitet og aktørens kvalitet på integrasjon. Her bør det nevnes at egenutviklet e-resept funksjonalitet er en svært kompleks integrasjon, som kan kreve flere ukers testing.

Utprøving 

Utprøving av ny funksjonalitet planlegges og gjennomføres i tett samarbeid mellom systemleverandør og utvalgte brukervirksomheter. Brukervirksomhetene i utprøving må være godt forberedt på at det innebærer ekstra innsats i forbindelse med endrede rutiner og funksjonalitet i løsningen. Evalueringsrapporter fra både systemleverandør og brukervirksomheter ligger til grunn for at løsningen kan få godkjenning for innføringsfasen. For de enkle integrasjonene kan utprøving gjennomføres på 2-4 uker, mens de komplekse integrasjonene gjerne prøves ut over lengre tid før de kan godkjennes for innføring.

Innføring 

NHN følger opp systemleverandører som har løsninger i produksjonsmiljø. Oppfølgingen gjennomføres bl.a. på initiativ fra systemleverandør og gjerne i forbindelse med videreutvikling eller oppdatering som påvirker integrasjonene til nasjonal e-helseløsning. Systemleverandøren er ansvarlig for å vurdere om og når det er behov for verdikjedetest.

Start prosessen

For å starte prosessen med integrasjon mot nasjonale e-helseløsninger, laster du ned dette skjemaet. Fyll ut og send til kundesenter@nhn.no.

Skjema for nye aktører på nasjonale e-helseløsninger

 

Har du spørsmål?

Kontakt oss