Gå til hovedinnhold

Etablering av sentralt tjenestesenter for helseforvaltningen

Norsk Helsenett har fått oppdraget med å etablere et administrativt tjenestesenter for IKT, anskaffelser og arkiv for alle etater i helseforvaltningen.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gjennomførte Helsedirektoratet i 2015 en utredning for å se på muligheter knyttet til effektivisering og redusert ressursbruk knyttet til administrative tjenester i helsesektoren. Regjeringen besluttet å etablere en tredelt konsernmodell som omfatter alle etatene i den sentrale helseforvaltningen. Målet med omorganiseringen er å effektivisere tjenestene og bidra til mer robuste fagmiljøer.

På bakgrunn av vedtaket i regjeringen fikk NHN i oppdrag å utarbeide planer for etablering av et sentralt tjenestesenter for administrative tjenester for IKT, anskaffelser og arkiv. Endelig rapport med anbefalinger ble overlevert statsråd Bent Høie i slutten av mai. I rapporten beskrives hvordan NHN mener oppgaven kan løses, hvilke funksjoner som bør overføres til NHN gjennom en virksomhetsoverdragelse, og hvilke funksjoner som skal videreføres i etatene.

NHN mottar oppdraget

Norsk Helsenett ble i ekstraordinært foretaksmøte 22. juni formelt gitt i oppdrag å etablere et administrativt tjenestesenter i tråd med rapporten som ble oversendt 30.mai. Senteret skal etableres i Oslo med virkning fra 1.januar 2017 og skal være fullt etablert i løpet av samme år. Etablering av enkeltfunksjoner ved NHNs øvrige lokasjoner i Trondheim og Tromsø skal vurderes fortløpende, og minst en oppgave skal etableres på Svalbard.

– Vi er ydmyke for oppgaven og skal gjøre det vi kan for å innfri forventningene til eier, de ulike virksomhetene og nye kolleger. I samarbeid med de berørte virksomhetene legger vi til rette for en god koordinering av prosessene i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen, og alle som blir omfattet skal føle seg trygge på at de blir ivaretatt på en god og likeverdig måte, uttaler Håkon Grimstad, administrerende direktør i Norsk Helsenett.

Eventuelle merkostnader knyttet til etableringen skal dekkes innenfor NHNs samlede økonomi og driftskostnader skal belastes virksomhetene med basis i tjenesteavtaler og brukerbetaling. Med sikte på å styrke ressurstilgangen for kjerneoppgavene i virksomhetene, skal innsparinger i drift komme virksomhetene til gode.