Gå til hovedinnhold

Om e-resept

E-resept er en nasjonal e-helseløsning som gir enklere og tryggere håndtering av legemidler. E-resept er et viktig bidrag til økt pasientsikkerhet gjennom tryggere legemiddelbruk.

For deg som innbygger
Ser du etter dine e-resepter? På helsenorge.no kan du logge inn og se dine resepter for deg som innbygger.

Hva er e-resept?

E-resept er en elektronisk samhandlingskjede for sikker overføring av reseptinformasjon. Denne samhandlingskjeden reduserer risikoen for feil i forskriving og utlevering av legemidler, og oppfyller strenge krav til sikkerhet og personvern. E-resept er en byggekloss for andre nasjonale e-helseløsninger, blant annet kjernejournal og helsenorge.no.

Hvorfor e-resept?

E-resept gir en rekke gevinster, blant annet en mer komplett oversikt over legemidler i bruk, enklere arbeidsprosesser for helsepersonell og raskere saksbehandling. I tillegg får pasienten økt informasjon ved bruk av innbyggertjenesten "Legemiddel", som er tilgjengelig på helsenorge.no.

Fordelene med e-resept

E-resept er den første nasjonale løsningen som gir et viktig bidrag til å nå målene om økt pasientsikkerhet gjennom tryggere legemiddelbruk.

​Sikrere og bedre legemiddel-håndtering 

E-resept gir økt pasientsikkerhet ved sikrere og bedre kvalitet knyttet til legemiddelhåndtering. E-resept er en elektronisk samhandlingskjede som reduserer risikoen for feil i forskrivning og utlevering av legemidler.

Bedre oversikt over legemiddelbruk 

Legen kan få bedre oversikt over pasientens totale medisinbruk ved å gjøre oppslag i Reseptformidleren, forutsatt samtykke fra pasient. 

Kan ikke miste resepten

E-resepter kan ikke mistes eller glemmes. De lagres sentral t i en reseptdatabase som både rekvirent og apotekene har tilgang til.

Færre forfalskninger 

E-resepter er mye vanskeligere å forfalske enn papirresepter

Legemidler på helsenorge.no 

Økt informasjon om egne resepter ved hjelp av publikumstjenesten Legemidler på helsenorge.no

Fritt apotekvalg 

Pasienten kan selv velge hvilket apotek de ønsker å hente ut sin medisin på e-resept

Apotek unngår uklarheter 

Apotek/bandasjist ekspederer ferdig utfylt resept - trenger sjeldnere ta kontakt med legen angående uklarheter på resepten

Enklere økonomisk oppgjør 

HELFO har fått raskere saksbehandling for individuelle søknader, enklere oppgjørs- og kontrollprosesser samt mer korrekt utbetaling av refusjon.

Enklere fornyelse 

Pasienter som har fått fornyet en resept uten å ha vært hos legen, trenger ikke dra til legekontoret for å hente resepten, de kan dra rett til apotek eller bandasjist (takst 1i)

En byggekloss 

E-resept er en byggekloss for nasjonale e-helse initiativ som bl.a. kjernejournal

Hvem bruker e-resept?

Fastlegene, apotek og bandasjister

Legekontor, legevakter, apotek og nesten alle bandasjister bruker e-resept. I dag er over 80 % av alle resepter som blir utskrevet, elektroniske.

Sykehusene

Det er tilrettelagt for bruk av e-resept på alle de regionale helseforetakene.

Informasjon til pasienter om 
e-resept

Tjenesten "Legemidler" (tidligere Mine resepter) på helsenorge.no gir pasienten oversikt over sine e-resepter. "Legemidler" finner pasienten ved å logge seg inn med sin elektroniske ID på helsenorge.

Her kan man:

 • se om resepten er tilgjengelig på apotek
 • få oversikt over gyldige e-resepter og se om det er mer igjen på resepten
 • se barnas resepter og eventuelt andres resepter som pasienten har fullmakt til å se
 • se hvilke fullmakter pasienten selv har
 • se resepthistorikken for de siste 3 år
 • se hvilke leger/rekvirenter som har søkt opp reseptlisten

Mer informasjon om legemidler finner du på helsenorge.no.

Opprettelse av ny fullmakt

Ved overgangen til ny løsning må alle fullmaktsforhold opprettes på nytt grunnet overgangen til ny teknisk plattform og personvernhensyn. Dette kan gjøres både digitalt og på papir.

I tillegg gir den nye løsningen tilgang til flere tjenester som kan omfattes av fullmaktsforholdet. Gjennom fullmakt kan man dele flere typer helseinformasjon med andre (ikke bare resepter).

Mer informasjon om hva fullmaktene innebærer og hvordan man kan representere andre finner du på helsenorge.no.

Viktige punkter om fullmakt:

 • Fullmaktsforhold kan administreres digitalt på helsenorge.no. For de ikke-digitale kan de bruke dette skjemaet: Skjema for fullmakt til helsenorge.no.  Skjemaet kan også fås tilsendt i posten ved å kontakte Veiledning helsenorge.no på telefonnummer 23 32 70 00 (tidligere 800HELSE).  Dette gjelder også ungdom mellom 16 og 18 år uten elektronisk ID. Skjema skal sendes til HELFO.
 • Ordningen for fullmakt til verge er nå erstattet med fullmakt på vegne av personer med manglende samtykkekompetanse (helsenorge.no). Her må nærmeste pårørende fylle ut skjema og legge ved attest fra fastlegen. Attesten må bekrefte at vedkommende er nærmeste pårørende og at personen det gjelder mangler samtykkekompetanse. Man må være nærmeste pårørende og ikke bare verge for å få denne fullmakten.
 • For ungdom mellom 16-18 år uten samtykkekompetanse gjelder samme som for voksne med manglende samtykkekompetanse, se punktet ovenfor.
 • Foreldre som ikke bor sammen vil ha lik tilgang til barnas helsetjenester. Så lenge forelderen står oppført med foreldreansvar i Folkeregisteret, har forelderen tilgang til barnets resepter via sin egen profil på Helsenorge.
 • For andre (som for eksempel fosterbarn og stebarn) er det ingen endring fra dagens løsning; de får ikke digitalt innsyn på nåværende tidspunkt (dette krever en modernisering av Folkeregisteret).

Har du spørsmål?

Dersom du har generelle spørsmål om tjenestene på helsenorge.no, kan du ta kontakt med brukerstøtte på Veiledning helsenorge.no (telefonnummer 23 32 70 00 (tidligere 800HELSE)  eller via kontaktskjema på http://www.helsenorge.no/kontakt

Nye aktører og videre utvikling av e-resept

E-resept ble i 2013 ferdig innført blant fastleger, apotek og bandasjister. Nå står sykehusene for tur, og interessen fra andre rekvirentgrupper er stor.

E-resept på sykehus

Sykehusene står for om lag 20 prosent av alle resepter i Norge. Dermed vil bruk av e-resept på sykehus også kunne bidra sterkt til målene om økt pasientsikkerhet ved tryggere legemiddelbruk.

De regionale helseforetakene er i gang med arbeidet for tilrettelegge for bruk av e-resept på sykehusene.

Hos de regionale helseforetakene kan man også få mer informasjon.

Multidose i e-resept

Pasienter som trenger legemidler i multidosepakninger skal også kunne bruke e-reseptløsningen. Multidose i e-resept er i utprøving våren 2019 med ett EPJ-system.

Vi har utarbeidet en egen e-læring for multidose i e-resept, som finnes på våre opplæringssider.

Nye forskrivningsgrupper (tannleger, jordmødre og helsesøstre)

Den nasjonale e-reseptløsningen er tilrettelagt slik at tannleger kan ta i bruk løsningen. Det fordrer imidlertid at tannlegens system har utviklet støtte for dette. Leverandører av tannlegesystem som benyttes i det norske markedet jobber med utviklingen. Den enkelte tannlege må derfor kontakte sin leverandør for å få mer informasjon om tidspunkt for når det vil være tilgjengelig.