Gå til hovedinnhold

Om e-resept

E-resept er en nasjonal e-helseløsning (samhandlingsløsning) for sikker overføring av reseptinformasjon. Dette bidrar til å redusere risiko for feil ved rekvirering og utlevering av legemidler.

Løsningen oppfyller strenge nasjonale krav til sikkerhet og personvern. E-resept er et viktig bidrag til økt pasientsikkerhet gjennom tryggere legemiddelbruk.

E-resept er en elektroniske samhandlingskjede

Begrepet e-resept brukes både om den elektroniske resepten som rekvirenter skriver ut, men benyttes også for den elektroniske samhandlingskjeden der resepten er en av mange meldinger.

Samhandlingsløsningen e-resept består av ett sett ulike meldinger og systemer som i ett samspill håndterer en sikker rekvirering og utlevering til pasienten.

Både fastleger, legevakter, sykehus, apotek og bandasjister bruker e-resept, og i dag er omtrent 93% av alle resepter utskrevet elektronisk. Det sendes rundt 27 millioner e-resepter til reseptformidleren årlig. Nettapotek og nettbandasjister har også en kobling mot e-resept slik at kunden kan se og bestille sine elektroniske resepter på nett.

Fordeler med e-resept

 • Når rekvirenter og annet helsepersonell henter informasjon fra reseptformidleren, vil de får bedre oversikt over pasientens totale legemiddelbruk
 • E-resept reduserer risiko for feil i rekvirering og utlevering, og dette bidrar til økt pasientsikkerhet
 • E-resepter er vanskeligere å forfalske enn papirresepter
 • E-resept gjør at pasienten kan hente ut legemidler og andre reseptvarer hos ønsket apotek/bandasjist
 • Pasienter får oversikt over egne legemidler på helsenorge.no

E-resept består av ulike deler


E-resept innebærer mer enn selve reseptformidlingen, som du kan se i figuren. 

Figuren viser hvordan de ulike delene bygger på hverandre. E-resept formidler resept og legemiddelopplysninger til kjernejournal. Dette danner grunnlag for multidose i e-resept og pasientens legemiddelliste.

Sentral forskrivningsmodul (SFM)

Alle leverandører som skal kommunisere med reseptformidleren kan bruke SFM.
SFM skal understøtte e-resept, gjennom å

 • sikre økt kvalitet
 • sikre utbredelse
 • understøtte effektiv forvaltning, inkludert endringshåndtering

SFM

 • er et verktøy som blant annet skal bidra til et enhetlig grensesnitt.
 • er en legemiddel- og rekvireringsmodul som skal kunne integreres med andre deler av brukerens EPJ.
 • inneholder viktig funksjonalitet som strukturert dosering og magistrell forskrivning, strukturerte vilkår og virkestofforskrivning.
 • skal bidra til videre innføring av multidose og pasientens legemiddelliste, slik at hver enkelt leverandør ikke selv må utvikle denne funksjonaliteten.

Gjennom SMF tilgjengeliggjøres

 • ny og effektiv søknad mot Helfo for individuell refusjon
 • bruk av HelseID og støtte for single sign-on

Utvikling av SFM startet i 2018. Planen er å kunne starte en begrenset utprøving 2021/2022 og med innføring planlagt frem mot 2025 (forutsatt finansiering).

Her kan du lese mer om SFM

Multidose i e-resept

Multidose i e-resept er et prosjekt som skal styrke pasientsikkerheten.

Multidose er maskinell pakking av legemidler i poser til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta legemidlene sine. Med multidose i e-resept forventes tryggere legemiddelbehandling, bedre tilgjengelig legemiddeloversikt og færre pasientskader som følge av doble forskrivninger.

Multidoseansvarlig lege (ofte fastlege) videreformidler fullstendig liste over alle legemidler og kosttilskudd en multidosepasient bruker. Denne legemiddellisten kalles en "multidosemelding" og sendes via reseptformidleren (nasjonal database for elektroniske resepter og PLL) til et multidoseapotek (ansvarlig for pakking og leveranse av multidose). Det er samme melding som skal benyttes i pasientens legemiddelliste (PLL).

Multidoseapotek pakker legemidler i multidose basert på legemiddellisten og tilhørende resepter. Nødvendige avklaringer mellom multidoseansvarlig lege og multidoseapotek vil skje via elektroniske meldinger i e-reseptløsningen. Ved endringer i PLL må multidoseansvarlig lege sende en melding til hjemmesykepleien (Pleie- og omsorgsmelding – PLO-melding).

Her kan du lese mer om multidose

Pasientens legemiddelliste i e-resept

Pasientens legemiddelliste er en oversikt som viser aktuelle legemidler og legemiddelreaksjoner for en pasient.

Pasientens legemiddelliste er ikke ett nytt helseregister, men bygger videre på multidose som allerede har en løsning for legemiddelliste i e-resept.

På tilsvarende måte som leger i dag sender e-resepter til reseptformidleren, vil pasientens legemiddelliste også sendes til reseptformidleren.

Det planlegges en begrenset utprøving av pasientens legemiddelliste i Helse Vest, hvor målsettingen er at både fastleger, legevakt, sykehus, sykehjem og hjemmetjenester har tilgang til pasientens legemiddelliste.

Pasientens legemiddelliste vil kunne oppdateres av alle leger. Eksempler på dette er når legemiddelbruken endres eller at det foreligger ny informasjon om legemiddelreaksjoner. Pasientens legemiddelliste vil gi helsepersonell tilgang til oppdatert informasjon om en pasients legemiddelbruk, kosttilskudd og reseptfrie legemidler (dersom legen har registrert disse), og kjente legemiddelreaksjoner (Cave).

Når helsepersonell har tjenstlig behov for tilgang til pasientens legemiddelliste, hentes denne fra reseptformidleren (og kjernejournal).

Opplysningene i legemiddellisten er tilgjengelig på tvers av helsetjenesten, gjennom integrasjon med nasjonale e-helseløsninger i de pasientjournalsystemene som brukes av helsepersonell.

Innbyggerne vil kunne se sin legemiddelliste ved å logge inn på helsenorge.no. Her kan de også se logg over hvem som har sett listen, samt ha mulighet for å blokkere seg mot helsepersonells innsyn i listen.

Her kan du lese mer om pasientens legemiddelliste

Les mer om e-resept 

Klikk på pluss-ikonet for å lese mer om temaene nedenfor.

Informasjonsutveksling og samhandling med andre systemer og nasjonale e-helseløsninger

Kvalitet i e-resept

Innføringen av e-resept er en suksess, og ca 93% av alle resepter er nå e-resepter.

Det er imidlertid avdekket feil og mangler som går ut over pasientsikkerheten, blant annet hadde en del pasienter doble resepter.

Omfanget av uaktuelle doble resepter må reduseres før innføring av pasientens legemiddelliste, slik at vi sikrer at det deles oppdatert og sann informasjon om hvilke legemidler pasienten faktisk skal bruke.

SFM er et viktig virkemiddel for økt kvalitet i e-resept og innføring av pasientens legemiddelliste. Selv om andelen tilbakekallinger har økt noe, så har ikke andelen pasienter med doble resepter gått ned så mye som vi ønsker.

SFM vil bidra med beslutningsstøtte som hjelper klinikere til å ta stilling til helheten av legemiddelbehandlingene til pasienten før det sendes videre ut i e-reseptkjeden.

Her kan du lese rapporten om kvalitet i e-resept

I samarbeid med SKIL har vi utarbeidet et e-læringskurs for kvalitet i e-resept som finnes på våre opplæringssider

Refusjon

Det er tilrettelagt for å rekvirere og utlevere med refusjon i e-resept, etter blåreseptforskriften og H-reseptordningen. Det er tilrettelagt for at apotek kan utlevere etter bidragsordningen (eks prevensjonsmidler til unge kvinner), for vernepliktige i førstegangstjeneste og ved yrkesskadevedtak. Støtte for individuell søknad om stønad på blå resept har hittil vært tilgjengelig via e-resept.

 • Helfo tilbyr nå en ny søknadsløsning i en ny tjenesteportal.
 • På sikt vil blåreseptsøknaden bli integrert i EPJ-systemene.
Legemidler uten markedsføringstillatelse

Det kan noen ganger være aktuelt å rekvirere legemidler som ikke er markedsført i Norge, og da må det søkes Statens legemiddelverk (SLV) om godkjenningsfritak.

Det er tilrettelagt for at rekvirenter kan søke om godkjenningsfritak i e-resept (også kalt registreringsfritak eller søknad SLV).

De fleste søknader kan utleveres direkte av apoteket uten godkjenning av SLV, og apotek trenger da kun å sende en melding i e-resept til SLV.

Ønsker du å bli ny aktør på e-resept?

E-resept er tilrettelagt for alle rekvirentgrupper, og Norsk helsenett jobber med å få alle rekvirenter på e-resept. Vi oppfordrer rekvirenter til å etterspørre støtte for e-resept fra EPJ-leverandøren deres. Det krever at rekvirentsystemet har utviklet støtte for e-resept, eller integrerer med dagens Forskrivningsmodul (FM), og på sikt Sentral forskrivningsmodul (SFM).

Er du en ny aktører som ønsker å ta i bruk e-resept? Da må du gjennom en godkjenningsprosess. Her kan du lese mer om hvordan du kommer i gang med godkjenningsprosessen

Informasjon om e-resept for pasient/innbygger

Tjenesten "Legemidler" på helsenorge.no gir pasienten oversikt over sine e-resepter. Her kan pasienten:

 • se om resepten er tilgjengelig på apotek
 • få oversikt over gyldige e-resepter og se om det er mer igjen på resepten
 • se barnas resepter og eventuelt andres resepter som pasienten har fullmakt til å se
 • se hvilke fullmakter pasienten selv har
 • se resepthistorikken for de siste 3 årene
 • se hvilke leger/rekvirenter som har søkt opp reseptlisten
 • oversikten viser også informasjon om resepter på næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell