Gå til hovedinnhold

Dødsfall og dødsårsak

Som ledd i moderniseringen av Folkeregisteret digitaliserer vi melding om dødsfall og dødsårsak. Begrenset utprøving ble gjennomført høsten 2018. Utvidet utprøving og innføring av ny, elektronisk løsning gjennomføres i 2019 og 2020. Her finner du informasjon om løsningen.

Om tjenesten

Det er etablert en ny, elektronisk løsning for "Melding om dødsfall". Denne skal på sikt alle autoriserte brukere (leger) benytte for å melde dødsfall og dødsårsak. Løsningen består av to integrerte tjenester som henholdsvis sikrer innmelding av dødsfall til Folkeregisteret og innmelding av dødsårsak til Dødsårsaksregisteret. Tjenestene er samordnet, slik at legen skal oppleve dem som en del av en helhetlig prosess.

I dag meldes dødsfall og dødsårsak gjennom utfylling av et papirskjema eller en pdf. Prosessen inkluderer mange manuelle steg. Registrering av samme informasjon gjentas i flere sektorer, og feil og avvik oppstår som følge av manuelle overleveringer. Det tar lang tid, i snitt 1-2 uker, før samfunnet har informasjonen tilgjengelig. En ny, elektronisk løsning forenkler prosessene på tvers av sektorer, sørger for betydelig kortere saksbehandlingstid og bedre personvern.Fra 1.1.2022 må alle meldinger om dødsfall og dødsårsak sendes elektronisk, i henhold til forskriftsendringer av 21. juni 2019 knyttet til elektronisk dødsmelding, som trådte i kraft 1. oktober 2019.  

Forutsetninger for bruk av løsningen

VIKTIG! Før løsningen kan tas i bruk må din virksomhet ha signert en utprøvingsavtale med tilhørende databehandleravtale. Kontakt mfhelse@ehelse.no hvis dere ønsker å benytte løsningen.

For å få tilgang til løsningen må følgende punkter være oppfylt:

  • Lokal IT må ha gjort teknisk tilrettelegging i henhold til teknisk dokumentasjon her
  • Meldende lege må ha gyldig norsk autorisasjon/lisens og gyldig HPR-nummer
  • Meldende virksomhet må ha signert databehandleravtale
  • Innlogging krever sikkerhetsnivå 3 eller høyere, fordi melding om dødsfall og dødsårsak er offisielle dokumenter med medisinske opplysninger som er underlagt taushetsplikt
  •  Løsningen nås kun via PC/utstyr tilknyttet Helsenettet

Legens virksomhet må vurdere om interne rutiner må endres eller tilpasses som følge av elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak. Helsedirektoratet og FHI har utarbeidet en nasjonal veiledning som kan benyttes i dette arbeidet.Vi har utarbeidet opplæringsmateriell for bruk av løsningen.

Ivaretakelse av meldeplikten

I henhold til Helsepersonellovens § 36 skal leger melde om dødsfall som de blir kjent med i sin virksomhet. Opplysningene om dødsfall skal meldes til Folkeregisteret, og opplysningene om dødsårsak til Dødsårsaksregisteret. Dette gjelder for avdøde med norsk fødselsnummer eller d-nummer som er registrert som bosatte i Norge. For personer som dør i Norge, men ikke er bosatte i Norge, slik som turister, gjelder meldeplikten kun dødsårsak til Dødsårsaksregisteret. Den elektroniske meldeordningen vil ivareta at meldingene om henholdsvis bosatte og ikke-bosatte sendes på riktig måte.

Vi hjelper deg

Ved kritiske hendelser eller feil knyttet til melding om dødsfall, ønsker vi at du kontakter Norsk Helsenetts Kundesenter direkte på telefon 24 20 00 00. Vi er tilgjengelig døgnet rundt, hele året (24/7). Ved andre henvendelser ønsker vi at du benytter din lokale IT-support. Se websidene om Hjelp og støtte for flere detaljer.

Bestilling

Dersom du og din virksomhet ønsker å melde dødsfall elektronisk, ber vi deg ta kontakt med prosjektet bak løsningen på e-postadresse mfhelse@ehelse.no. Prosjektet ledes av Direktoratet for e-helse og er et samarbeid med Skatteetaten, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, NHN, Nasjonal IKT og KS.

Pris

Tjenesten tilbys vederlagsfritt til virksomheter som er medlemmer i Helsenettet.