Gå til hovedinnhold

Arkiv- og dokumentforvaltning

Arkiv og dokumentforvaltning tilbyr flere deltjenester på arkivområdet. Avdelingen utfører blant annet alle daglige driftsoppgaver knyttet til arkiv for åtte kunder.

Tjenestene er delt inn i basistjenester, som leveres til alle kunder, og tilleggstjenester som kan bestilles mot vederlag. Leveransen er definert i vår tjenestekatalog.

Basistjenester 

Basistjenestene består av eksempelvis mottak av digital post, journalføring, kvalitetssikring, publisering av offentlig journal og brukerstøtte. Brukerstøtte ytes både gjennom å besvare løpende henvendelser, men også gjennom avtalt tilstedeværelse av arkivfaglig personell.

Tilleggstjenester 

Tilleggstjenestene kan være bistand ved håndtering av innsynsbegjæringer, utarbeidelse av styrende dokumenter som arkivplan og BK-plan, utarbeidelse av dokumentstrategi, kursvirksomhet og arkivfaglig bistand til utviklingsarbeid.

Kurs og kompetanse

Vårt fagmiljø for kurs og kompetanseheving jobber med utvikling av kurs og opplæringstilbud. Oversikt over kurs vi tilbyr våre kunder i helseforvaltningen finnes i kurskatalogen.

Om oss

NHNs arkivavdeling er et stort arkivfaglig kompetansemiljø med over 50 ansatte. Vi jobber kontinuerlig med utvikling og profesjonalisering av tjenestene vi leverer. I oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet om etablering av felles senter for administrative tjenester, ligger det forventninger om forenkling, effektiv ressursbruk, kvalitetssikring og besparelser gjennom ensartet organisering og rutiner. For å svare ut dette har NHN satt i gang et standardiseringsprosjekt som skal øke kvaliteten på tjenestene, sørge for riktig ressursbruk og gjøre det enklere å dele kompetanse på tvers av kundene i våre leveranser ut mot helseforvaltningen.

Fysisk postmottak 

NHNs arkivavdeling leverer tjenesten fysisk postmottak til ti etater i helseforvaltningen. Etatene mottar ikke den fysiske posten hjem til seg lenger - den kommer til NHN på Skøyen. Vi kategoriserer, skanner og tilgjengeliggjør den fysiske posten for kundene gjennom en sikker portal.

Kontaktinformasjon postmottak

Åpningstider: mandag–fredag 08:00–15:00
Felles postmottak
E-post: kundehenvendelser.postmottak@nhn.no
Telefon: 909 89 449

Fjernarkiv 

NHNs arkivavdeling forvalter felles avtale om fjernarkiv for kundene som har avsluttede papirarkiv. Ved behov for materiale bestilles dette gjennom avdelingen, som deretter håndterer det praktiske rundt bestilling og tilgjengeliggjøring for kundene.

Snarveier